LICITACIÓ CONJUNTA (GESAT i TS) 8/2017

TÍTOL: Contractació conjunta del servei de bugaderia amb lloguer de roba per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, i (ii) Clínica Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especial d’ocupació per al foment de l’ocupació i recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o d’exclusió social

ENTITATS: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM i TORTOSA SALUT, SL

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 29.05.2017

Plec de clàusules

Plec de prescripcions tècniques

Annexos al plec de prescripcions tècniques (ANNEX 4, 5, 6, 7 I 8)

ANNEX_0

ANNEX_1

ANNEX_2

ANNEX_3_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_

Enviament anunci al DOUE