CENTRE MQ DE REUS 20170080

TÍTOL:Contractació de les obres i instal·lacions d’adequació de l’edifici de consultes externes de l’antic Hospital de Sant Joan de Reus, per tal de reubicar l’activitat de l’actual CENTRE MQ REUS, SA 

ENTITATS: Centre MQ Reus, SA, NIF A-43544733.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de publicació: 06-03-2018 (a través del següent perfil de contractant): https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idCap=27652236&idDoc=29812365

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 06-04-2018