Ginsa 0061/5 – Acord Marc per al subministrament sanitari de la solució hidroalcohòlica i sabó líquid per a la higiene corporal

Ginsa 0061/5 – Acord Marc per al subministrament sanitari de la solució hidroalcohòlica i sabó líquid per a la higiene corporal

Acta d’obertura Sobres tècnics: Acta Obertura Sobre B

Resolució exclusió: RESOLUCIÓ EXCLUSIÓ EMPRESA LICITADORA

Esmena de la resolución d’exclusió: ESMENA A LA RESOLUCIÓ D’EXCLUSIÓ DE LES EMPRESES LICITADORES

Informes valoratius i justificatius per centres:

INFORME TÈCNIC – CMQ

INFORME TÈCNIC – FASS

INFORME TÈCNIC – GECOHSA

INFORME TÈCNIC – GESAT

INFORME TÈCNIC – HCA + FUSSMONT

INFORME TÈCNIC – HSJR

INFORME TÈCNIC – T. SALUT

En data 29 de setembre del 2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria d’obertura del Sobre C; Convocatòria sobre C

En data 31 d’octubre es fa públic l’homologació de l’Acord Marc:

CMQ – LLISTAT ADJUDICACIÓ

FASS – LLISTAT ADJUDICACIÓ

GESAT – LLISTAT ADJUDICACIÓ

HCA I FUSSMONT – LLISTAT ADJUDICACIÓ

HCME- LLISTAT ADJUDICACIÓ

HSJR – LLISTAT ADJUDICACIÓ

T.SALUT – LLISTAT ADJUDICACIÓ

 

A data 30 de novembre es publica l’Acta de la Mesa de contractació per aprovar els informes tècnics justificatius i valoratius i obertura pública del Sobre C (Criteris objectius avaluables a través de fórmula automàtica): ACTA APROVACIÓ INFORMES TÈCNICS – SIGNADA

En data 21 de febrer del 2018 es publica al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de les entitats adherides;

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ HSJR

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ CMQ

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ FSS

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ HCME

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ GESAT

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ HCA

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ TSALUT

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ FUSSMONT

HCA 0096/32 Contracte mixt de l’equipament necessari per al nou servei de farmàcia de l’Hospital Comarcal d’Amposta – Robotització farmàcia –

HCA 0096/32 – Contracte mixt de l’equipament necessari per al nou servei de farmàcia de l’Hospital Comarcal d’Amposta – Robotització Farmàcia -.

En data 08.03.2017 es fa públic l’Acta de l’obertura del Sobre B: ACTA OBERTURA SOBRES B

En data 28.03.2017 es fa públic l’Informe valoratiu i justificatiu: INFORME TÈCNIC

En data 29.03.2017 es fa pública la convocatòria de la celebració de la Mesa de Contractació per a l’obertura dels Sobres C: Convocatòria Sobre C

En data 11.04.2017 es fa públic l’Acta de l’obertura del Sobre C: Acta obertura Sobres C

En data 11.04.2017 es fa públic la Resolució de declaració de Lot Desert: Resolució declaració Lot Desert

En data 11.04.2017 es fa pública la Resolució d’adjudicació: Resolució d’adjudicació

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA.

En data 27.03.2017 es fa públic l’acte d’obertura del sobre A: Acta Obertura Sobre A

En data 28.03.2017 es fa pública la convocatòria d’obertura del Sobres B: Convocatòria Obertura Sobre B

En data 10.04.2017 es publica al perfil del contractant la Resolució d’adjudicació de l’expedient FUNCA 17/10  Resolució d’adjudicació

GESAT 38-2016

 

NÚMERO EXPEDIENT: GESAT 38-2016

TÍTOL: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE RADIOLOGIA I ECOGRAFIA, AUTOCLAUS, GRUES, APARELLS MÈDICS, CALIBRACIÓ DE BÀSCULES DE TOT TIPUS I EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS DE GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA, SAM

ENTITAT: GESAT

ASSUMPTE: Qualsevol petició de documentació la poden fer arribar a : anna.trujillo@grupsagessa.com

 

ANUNCI_ADJUDICA.pdf
ANUNCI_LICITACIO.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT1.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT5.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT7.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT8.pdf
PCA.pdf
PPT.pdf

GINSA 0070/2015 – Contractació del servei de manteniment de prevenció i control de plagues dels centres de salut i de l’àrea social del baix camp del Grup Sagessa.

GINSA 0070/2015 – Contractació del servei de manteniment de prevenció i control de plagues dels centres de l’Àrea de Salut i de l’Àrea social del baix camp del Grup Sagessa.

A data 09.03.2017 es fa públic l’Informe tècnic valoratiu i justificatiu: INFORME TECNIC DE LA DOCUMENTACIO SOBRE B

En data 10.04.2017 es publica al perfil del contractant la Resolució d’Adjudicació Resolució d’adjudicació

 

HSJR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: PENDENT DE PUBLICAR EL CONTINGUT DEL SOBRE B (OFERTES ECONÒMIQUES)

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE:

Qualsevol petició de documentació la poden fer arribar a isivill@grupsagessa.com

ANUNCI DE LICITACIÓ I DE LA RESPOSTA DELS DUBTES PLANTEJATS FINS A LA DATA.

LA DATA DE FINALITZACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES ÉS  EL 27.03.2017.

 
Anex1
Anex2
Dubtes1
Dubtes4