CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 12

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 Queremos presentar oferta al lote 17 (valorado en 4.500,00€) del expediente de referencia y vemos que se exige una póliza de seguro de responsabilidad civil 1MM de euros.

Actualmente tenemos una póliza de seguro con cobertura hasta $1MM lo que es ligeramente inferior a la cantidad establecida en los pliegos.

Teniendo en cuenta el importe de licitación del contrato y la normativa sobre contratación pública que la única referencia que hace al seguro de responsabilidad civil es que no sea inferior al valor estimado del contrato ¿podría entenderse en este caso que el importe cubierto por nuestra póliza es suficiente? Valor del contrato: 4.500€ – Cobertura de nuestro seguro actual: $1MM

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb el redactat de la clàusula 9 del plec de clàusules tècniques, que regula les assegurances, i que diu el següent:

L’adjudicatari haurà d’acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys ocasionats tant a tercers, pacients i usuaris, al personal dels Centres i als propis Centres Sanitaris d’HCA i FUSSMONT, per fets derivats de la presentació del servei contractat.

 Aquesta assegurança de responsabilitat civil haurà de tenir inclosa, els casos en què es dona cobertura, i el valor de la mateixa pels danys que es puguin ocasionar a terceres persones o al propi Centre Sanitari, com a conseqüència de les operacions de manteniment, avaries i també de possibles incidents dels aparells mèdics, objecte del contracte.

 Aquesta assegurança ha de cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer durant l’execució del contracte i que la vigència sigui almenys igual a la durada de l’execució prevista en la licitació.

 Els imports mínims per cobertura hauran de ser: 

  • Per Sinistre: 1 MM Euros
  • Per Víctima: 450.000 Euros

 L’adjudicatari està obligat a aportar una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

 La seva existència s’acreditarà mitjançant aportació de certificat d’entitat asseguradora on faci constar que es disposa d’aquesta assegurança contractada en els termes i condicions legalment establerts.

 Per tant, la pòlissa que presentin caldrà que cobreixi els extrems que es demanen en els Plecs i que han estat prèviament citats, això és una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

dubte 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 11

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 “1ª En caso de presentar el DEUC en el sobre A, ¿Es necesario aportar algún documento  más en el momento de presentación de la oferta o sería suficiente con presentar este documento?

 2º ¿Me podría facilitar los anexos en formato Word?”

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1. que regula el contingut del Sobre A, la presentació del DEUC no exclou la presentació de la resta de documentació que es regula a la citada clàusula, que serà preceptiva.

En relació a la segona qüestió plantejada, no és possible facilitar els annexos en el format sol·licitat.

dubte 11

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 10

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 ¿Podrías confirmarme la dirección de entrega de la oferta de licitación? “

 En cuanto a la hora de recepción, enviaremos nuestra oferta vía Correos, entiendo que el límite sería antes de las 18:30, correspondiente al cierre de la oficina de lunes a jueves, ¿verdad?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.2 relativa a la presentació de documentació i de proposicions, les empreses hauran de presentar la seva proposició al registre de les entitats contractants, ubicat al Hospital Sant Joan de Reus, a l’adreça Avinguda del Dr. Josep Laporte nº 2, C.P. 43202, de Reus (Tarragona) i adreçar-se a les oficines de GINSA AIE. La proposició s’haurà d’adreçar a la Assessoria Jurídica/ Unitat de Contractació.

Respecte al límit per enviar l’oferta, d’acord amb la clàusula 16.2. l’horari serà de dilluns a dijous de 9h a 14:30h i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. En conseqüència l’hora límit serà a les 18h del 9 de maig del 2017.

dubte 10

 

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR LABORAL; EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA I RESTAURANT; I APROVISIONAMENT I EXPLOTACIÓ DE MAQUINÀRIA D’AUTOSERVEI (“VENDING”) DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

ASSUMPTE: DUBTE 1

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“(…) si seria possible presentar-nos a la licitació només al bloc que correspon al vending ja que com s’indica al Plec de Clàusules Administratives “l’empresa adjudicatària no podrà cedir ni subcontractar a cap altra entitat la prestació ni total ni parcial dels serveis objecte d’adjudicació, excepte el de les màquines d’autoservei” (pàgina 42), (…)”

 RESPOSTA

Es tracta d’un contracte de serveis la prestació principal del qual és la gestió de la cafeteria i el restaurant de l’Hospital, tant per usuaris com per a treballadors, essent l’aprovisionament i explotació de maquinària d’autoservei una prestació accessòria i, per tant, la única que es pot cedir o subcontractar.

 

ASSUMPTE: DUBTE 2

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Respecte a la licitació de menjador laboral de l´Hospital Comarcal de Mora d´Ebre, necessitaríem confirmar les següents dades:

        -Data i hora límits de presentació d´ofertes.

        -Contacte administratiu i contacte tècnic.

        -Nom de l´empresa del personal a subrogar.

        -Visites, si hi han.”

RESPOSTA

– Les ofertes es poden presentar fins les 18h. del dilluns 20 de maig.

– Per poder preservar la unitat de l’expedient de contractació, us preguem que qualsevol consulta s’efectuï a través del correu electrònic que consta en els plecs: efuster@grupsagessa.com i, una vegada rebuda, es traslladarà immediatament als tècnics corresponents o es posaran en contacte amb l’autor de la consulta.

– El nom de l’empresa del personal a subrogar és TOT SERVEI SANCHEZ BRULL SL

– Pel que fa a les visites, el punt 3.2.2. del PPT estableix el següent:

“Les empreses interessades podran realitzar una visita a les instal·lacions dins el termini de presentació d’ofertes. Les empreses que vulguin realitzar aquesta visita hauran de concretar prèviament la cita amb la secretaria de Direcció de l’Hospital (977401952, o dtorres@grupsagessa.com).”

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 9

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Me gustaría saber si el ANEXO 1 sustituye a toda la documentación administrativa que hay que presentar en él SOBRE 1, ó hay que añadir mas documentación. “

RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 14.2 relativa a Requisits previs d’admissió d’ofertes: Condicions de capacitat i de solvència dels licitadors, el compliment dels requisits exigits en aquesta clàusula quedaran acreditats mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

No obstant això, la clàusula 16.3.1  que regula el contingut del Sobre A  estableix un llistat de tota la documentació que s’haurà d’incloure (entre aquesta l’Annex 1). Per tant, l’Annex 1 no substitueix la documentació administrativa que cal presentar de conformitat amb el PCA.

dubte 9

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 8

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “ A la hora de cumplimentar el DEUC,  

En la Parte IV. Criterios de Selección

Punto B. SOLVENICA ECONÓMICA Y FINANCIERA y Punto C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

 ¿Hay que cumplimentar estos puntos B y C? o ¿con la inclusión en el Sobre A de la Declaración responsable del ANNEX 1 cumplimentada queda acreditada esta Solvencia en la fase de licitación?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1 al seu apartat dos, es podrà optar o, per presentar la documentació del DEUC o per aportar la documentació relativa a la clàusula 19 en el moment oportú.

La documentació a la que fa referència la clàusula 19 és la requerida per acreditar la solvència econòmica i professional, regulada a la clàusula 14.2. Aquesta última clàusula estableix que en fase de licitació el compliment d’aquest extrem quedarà acreditat mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

Per tant, l’ empresa pot optar per presentar la documentació del DEUC o per presentar la declaració responsable, no obstant l’anterior, si l’empresa resultés adjudicatària, s’hauria d’aportar la documentació que es concreta a la clàusula 19.

dubte 8

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 7

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Solicitamos nos aclaren lo siguiente:

  En el punto 10  de la Cláusula 16.3.1 Contenido del sobre A, del Pliego de Cláusulas Administrativas, dice lo siguiente: 

10.Compromís de subscriure, previament a la signatura del contracte, la Polissa de Responsabilitat Civil indicada al quadre de característiques tecniques i a  la clausula setzena.

  ¿A qué  “clausula setzena “ se refiere? “

 RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, en la clàusula 16.3.1 hi ha un error de transcripció que no afecta al contingut de la clàusula, quin s’ha procedit a esmenar.

La Pòlissa de Responsabilitat Civil no es regula a la clàusula 16 sinó a la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques.

 

dubte 7

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 2

 Havent detectat una errada numèrica de transcripció continguda a la Clàusula 16.3.1 es procedeix a continuació, a la seva esmena i rectificació.

Aquesta errada consisteix en que la indicació establerta en la clàusula 16.3.1. de que la Pòlissa de Responsabilitat Civil es regula al quadre de característiques i a la clàusula setzena, no es correcta, atès que, la mencionada pòlissa es regula únicament a la clàusula novena del Plec de Prescripcions Tècniques.

Tal i com es desprèn, aquesta esmena no afecta al contingut de la clàusula, sinó que l’errada ha consistit en una remissió errònia a una clàusula diferent.

En conclusió, i en base a l’anterior, es procedeix a realitzar la següent esmena:

Es rectifica el punt 16.3.1 apartat 10, que queda redactat de la següent manera:

On hi diu:

“ 10. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada al quadre de característiques tècniques i a la clàusula setzena “

S’esmena l’errada, que queda redactada de la següent maner:

“ 10. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada a la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques“

 Reus, 4 de maig de 2017

Esmena 2 HCA_FUSSMONT 73_2016

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 6

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

Solicitamos una aclaración más, en lo que respecta al cumplimento del ANNEX MODEL C del Pliego de Cláusulas Administrativas, ¿Es necesario estar acreditado respecto al Sistema de Gestión mediambiental en las normes, la ISO 14001 y EMAS?  O por el contrario se puede acreditar la Certificacion de una de las dos normes?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat caldrà acreditar davant de l’òrgan de contractació el compliment amb la normativa que s’especifica tant en els Plecs com en l’Annex C. En cas que no s’aportin les certificacions que s’especifiquen en el mencionat Annex C, caldrà aportar una declaració degudament signada, així com, la documentació sigui necessària per acreditar el compliment a la legislació i a la normativa vigent en matèria de gestió ambiental.

dubte 6

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 5

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “ Les envío este email para hacerles la siguiente consulta.

 En el PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT.2)

Ref: HCA-FUSSMONT 73/2016

Punto 3.9  Residus i reciclatges

 En este punto 3.9, Si una empresa no estuviese dada de alta para la recogida y gestión de los residuos de las piezas substituidas, ¿Podría en caso de que fuera adjudicataria, subcontratar a otra empresa que si lo estuviera para realizar dichos trabajos, ó quedaría excluida.”

 RESPOSTA

 En relació a la qüestió plantejada, d’acord amb la clàusula 33 del PCA es permet la subcontractació, sempre i quan, es compleixin els requisits i les obligacions de la mateixa clàusula, així com, de la resta de normativa aplicable.

No obstant això, recordem què d’acord amb la clàusula 18.3 del PCA relativa a incompliments que impliquen l’exclusió de les ofertes i la clàusula 14.2 del PCA relativa a la solvència tècnica, serà causa d’exclusió no acreditar la solvència tècnica i professional, és a dir, caldrà acreditar, entre d’altres, que es disposa dels mitjans personals i materials per dur a terme la gestió del servei.

dubte 5