HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 19/04/2017)

 

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170418

LICITACIÓ CONJUNTA (GESAT i TS) 8/2017

TÍTOL: Contractació conjunta del servei de bugaderia amb lloguer de roba per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, i (ii) Clínica Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especial d’ocupació per al foment de l’ocupació i recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o d’exclusió social

ENTITATS: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM i TORTOSA SALUT, SL

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 29.05.2017

Plec de clàusules

Plec de prescripcions tècniques

Annexos al plec de prescripcions tècniques (ANNEX 4, 5, 6, 7 I 8)

ANNEX_0

ANNEX_1

ANNEX_2

ANNEX_3_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_

Enviament anunci al DOUE

 

 

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 3

 Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 Buenos días,

Nos ponemos en contacto con Uds. al respecto de la licitación nº exp. HUSJR 73/2016 con el fin de solicitarles información al respecto del punto 16.3.2 del PCAP, en el que se indica:

16.3.2    Contingut  del sobre B (relatiu als criteris de valoració  establerts al punt  12.3.2)

1.Declaració de la documentació que s’aporta al sobre B (Annex_Model B)

2.La documentació  tecnica   que,   específicament   per   a   aquest  procediment,   es so-l licit  a al Plec de Prescripcions Tecniques.

3.Els lic it adors poden completar la seva proposta amb alt res elements complementaris que, perles seves especials característiques, estimin d’utilitat per HCA/FUSSMONT, tot indicant les característiques detallades.

 Sin embargo, en el PCAP no aparece el punto (punt  12.3.2), por lo que solicitamos nos lo aclaren, así como qué documentación debe de incluirse en el sobre B.

 RESPOSTA:

I.En relació a la qüestió plantejada que realitza fent referència a l’expedient HSJR 73/2016, entenem que es tracta d’una confusió i la consulta que es planteja fa referència a la licitació HCA i FUSMONT 73/2016, atès que la clàusula que es transcriu al dubte correspon a la licitació que acabem d’indicar.

II.Respecte a la qüestió plantejada relativa a la clàusula 12.3.2 indicar-li que aquesta clàusula es troba a la plana 16 del Plec de Clàusules Administratives i fa referència als criteris de valoració i apreciació tècnica (millores i oferta tècnica) la qual passem a transcriure de forma literal:

12.3.2.Criteris de valoració i apreciació tècnica: 20 PUNTS (per acreditar al SOBRE B)

12.3.2.1.Millores:                                                                               10 PUNTS

Les millores que es tindran en compte, són les que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per cadascun d’ells, amb un màxim de 10 punts, d’acord amb el següent:

a)Assistència remot per els aparell que tinguin aquesta opció……………… fins a 2 punts

b)El fet de facilitar un equip de recanvi en aquelles avaries o actuacions que requereixen estar més de 24h hores sense l’equip, sempre i quan legalment sigui possible la seva substitució…………………………………… fins a 2 punt.

c)Incorporar algunes de les peces excloses segons el plec (ex, incloure les peces considerades fungibles, bateries, matalassos, etc)………………….. fins a 2 punt.

d)Incloure la substitució d’un número de sondes a l’any, etc. ………….fins a 2 punts.

e)Qualsevol altra millora que el licitador proposi i que quedi efectivament acreditada en l’oferta presentada la millora que suposarà…………………….. fins a 2 punts.

Aquestes millores seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i en cap cas suposarà una despesa addicional per a HCA i FUSSMONT.

12.3.2.2  Oferta tècnica:                                                                         10 PUNTS

El programa de gestió de recanvis justificant la disponibilitat de peces de recanvi bàsiques i l’accés a peces de recanvi poc comuns:

a)Es valorarà informació tècnica de les actuacions: la fitxa de l’equip i la llista de comprovació específica per a cada equip on han d’estar reflectits tots els punts que es comproven, periodicitat i recanvis que es substitueixen. (5 punts)

b)Estoc de peces de recanvi (2 punts)

c)Gestió de residus de les peces substituïdes (1 punts)

d)Mitjans personals i tècnics emprats en el procés de gestió de recanvis (2 punts )”

III. En relació a la documentació relativa a les millores i a la oferta tècnica, s’haurà d’incloure al sobre B, tal com regula la clàusula 16.3.2 (Plana 30 del PCA), juntament amb tota la documentació que s’estableix en aquesta mateixa clàusula i que es troba a les planes 30 i 31 del PCA.

DUBTE 3

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

Prorroga del termini de presentació de proposicions

Atenent que s’ha produït una esmena en la licitació  de la Contractació 44/2016: Serveis de manteniment que requereixen els equips d’electromedicina i els equips de diagnòstic de la imatge i medicina nuclear de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i té incidència sobre el preu total del LOT 6, així com de la licitació que ens ocupa, es procedeix a prorrogar el termini de presentació de proposicions per 40 dies a comptar des de la publicació de la present esmena al DOUE, això és, fins el 23 de maig de 2017.

 

 

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 1

 Havent dictat un error de transcripció i aritmètic en relació al LOT 6, la Mesa de contractació ha acordat la següent esmena i rectificació:

ESMENA D’ERRADES RELATIVES ALS IMPORTS DEL LOT 6

En el LOT 6 “respiradors, incubadores i monitors” hi ha un error en el sumatori dels imports semestrals de revisió del respirador “Ergotrònic 3 (TEMEL), que afecta a l’import total del LOT 6, i per tant l’import total de la licitació; concretament s’estableix el preu de revisió en 570,57euros, essent aquest l’import d’una revisió semestral i no anual tal com s’hauria d’haver transcrit.

En conseqüència l’import de les revisions semestrals del LOT 6 “respiradors, incubadores i monitors” és de 1.141,14 euros anuals i  2.282,28 euros bianuals, essent l’import  total de la licitació total a 284.724,76 euros.

Davant aquest fet la  Mesa de contractació, en sessió de data 10 d’abril de 2017, ha acordat:

1.- Procedir a esmenar l’error del LOT 6 “respiradors, incubadores i monitors” a saber que l’import de les revisions semestrals és de 1.141,14 euros anuals i 2.282,28 euros bianuals, essent el pressupost total de la licitació 284.724,76 euros.

2.- Atenent que l’esmena realitzada té incidència sobre el preu total del LOT 6 i així com de la licitació que ens ocupa, es procedeix a prorrogar el termini de presentació de proposicions per 40 dies a comptar des de la publicació de la present esmena al DOUE.

En base a l’exposat i acordat per la Mesa de contractació es rectifiquen els imports esmentat relatius al LOT 6 quedant les correccions esmenades de la següent manera:

1)Es rectifica el punt 11.1 del PCA, relatiu al Pressupost bianual quedant redactat de la següent forma:

 On hi diu:

L’import total del contracte, a saber de la suma dels imports de tots els lots establerts en el contracte és de 283.583,62 Euros (IVA exclòs) o 343.136,18 (IVA inclòs), per un període que compren 2 anys, distribuït segons les taules que conté els preus màxims, segons la tipologia de serveis quin s’indica a la taula (A, B IC) per a cada lot:  

S’esmena l’error, quedant definitivament redactat de la següent forma:

L’import total del contracte, a saber de la suma dels imports de tots els lots establerts en el contracte és de 284.724,76 Euros (IVA exclòs) o  344.516,96 Euros (IVA inclòs), per un període que compren 2 anys,  distribuïts segons les següents taules que conté els preus màxims, segons la tipologia de servei  quin s’indica a la taula (A,B i C) per a cada lot:

Aquests valors han estat calculats tenint en consideració que respecte als  lots 1, 2, 4, i 10, el manteniment preventiu que fa referència a la seguretat elèctrica s’iniciarà el servei respecte els mateixos el dia 8 de gener de 2018. Passem a continuació a exposar una taula explicativa d’aquests extrems:

 

2) Es rectifica el punt 11.3 del PCA, relatiu al Valor estimat quedant redactat de la següent forma:

 On hi diu:

El valor estimat del contracte, per el conjunt dels lots és d’un import total de  569.192,24 (IVA exclòs) o 688.722,61 Euros (IVA inclòs),i és el fixat al pressupost, essent els imports previstos pels manteniments correctius previsions en tant que nomes meritaran en el supòsit que es produeixi una averia que requereixi d’un manteniment correctiu.

S’esmena l’error, quedant definitivament redactat de la següent forma:

 El valor estimat del contracte, per el conjunt dels lots és d’un import total de  569.449,52 Euros (IVA exclòs) o 689.033,92 Euros (IVA inclòs),i és el fixat al pressupost, essent els imports previstos pels manteniments correctius previsions en tant que nomes meritaran en el supòsit que es produeixi una averia que requereixi d’un manteniment correctiu.

Anunci DOUE Esmena

ESMENA 1 HUJSR

LICITACIÓ CONJUNTA (HCA I FUSSMONT) 3/2017

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN ELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES QUE CONCERTIN LES ENTITATS HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM i FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 03.05.2017

4_PCA

Plec prescripcions tècniques

ANNEX_0

ANNEX_1

ANNEX_2

ANNEX_3

Anunci de licitació

 

 

HSJR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 12/04/2017)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170412

 

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASUNTO: DUDA 8

Se plantea la siguiente solicitud que pasamos a transcribir:

1.- Rogaría nos aclarase varias dudas que tenemos referente al punto 12.3.2.1 Mejoras: 10 PUNTOS del pliego.

b.- Facilitar un equipo de recambio para los Lotes 13 y Lote14, para los cuales licitamos, equipos de recambio en Gammacámara y Resonancia Magnética no es posible por su volumen.

c.- Incorporar piezas excluidas consideradas fungibles. El Lote 13 y  el Lote 14 no tiene piezas fungibles.

d.- Incluir la sustitución de un número de sondas al año. El lote 13 y Lote 14 no tiene Sondas.
En estos tres puntos que el Lote 13 y Lote 14 no es posible. ¿Cómo optamos a la puntuación?

2.- Para el Lote 13 y Lote 14 en  el Mantenimiento Preventivo+ Correctivo pre bianual, ¿El importe máximo es para los dos o para cada uno de ellos?.

RESPUESTA:

1.- Respecto a la puntuación en los lotes 13 y 14 referentes a la mejoras b, c, d de la cláusula 12.3.1 tal y como el pliego indica, respeto a la sustitución de los equipos (b) será posible y en consecuencia puntuable en aquellos supuestos que legalmente sea posible la substitución, sino no será puntuable para ninguno de los licitadores.

Respecto a los puntos c y d serán puntuables si son posibles las mejoras en el equipo/lote, ya sean piezas fungibles o sondas, en el supuesto que no existieran estas posibilidades no serán puntuables para ninguno de los licitadores.

Por otra parte, todos los licitadores pueden hacer constar cualquier mejora la cual, si es efectivamente acreditada supondrá una puntuación de dos puntos (apartado e).

2.- El importe especificado para el mantenimiento preventivo+correctivo en la cláusula 11.1 del pliego de condiciones administrativas para los lotes 13 y 14 es el importe bianual para ambos mantenimientos.

DUBTE 8

Reus, 12 de abril de 2017

HCA 0096/32 Contracte mixt de l’equipament necessari per al nou servei de farmàcia de l’Hospital Comarcal d’Amposta – Robotització farmàcia –

HCA 0096/32 – Contracte mixt de l’equipament necessari per al nou servei de farmàcia de l’Hospital Comarcal d’Amposta – Robotització Farmàcia -.

En data 08.03.2017 es fa públic l’Acta de l’obertura del Sobre B: ACTA OBERTURA SOBRES B

En data 28.03.2017 es fa públic l’Informe valoratiu i justificatiu: INFORME TÈCNIC

En data 29.03.2017 es fa pública la convocatòria de la celebració de la Mesa de Contractació per a l’obertura dels Sobres C: Convocatòria Sobre C

En data 11.04.2017 es fa públic l’Acta de l’obertura del Sobre C: Acta obertura Sobres C

En data 11.04.2017 es fa públic la Resolució de declaració de Lot Desert: Resolució declaració Lot Desert

En data 11.04.2017 es fa pública la Resolució d’adjudicació: Resolució d’adjudicació

HSJR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 11/04/2017)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170411