OBERTURA SOBRE C EXP HCA/FUSSMONT 73/2016

EXPEDIENT 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc:

Dia Dijous, 15 de juny de 2017
Lloc Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13

 

Hora 12.00 hores

01_Anunci obertura sobre C

HSJR 44/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 44/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ENTITATS: HOSPITAL SANT JOAN DE REUS (A-43.096.692)

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia 16.06.2017 a les 9:00h a les Oficines de GINSA, ubicades al Centre Sanitari Hospital Universitari Sant Joan de Reus, avinguda Doctor Josep Laporte nº2, C.P. 43204 de Reus.

05_Anunci obertura sobre B

 

 

LICITACIÓ CONJUNTA7/2017

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 7/2017

TÍTOL: CONTRACTE: AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT MÀQUINES DISPENSADORES DE BEGUDES CALENTES I FREDES I PRODUCTES ALIMENTARIS  SÒLIDS (NO PERIBLES), EN ELS EDIFICIS TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ENTITAT:FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ASSUMPTE: dubte 1

Dubte 1

LICITACIÓ CONJUNTA7/2017

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 7/2017

TÍTOL: CONTRACTE: AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT MÀQUINES DISPENSADORES DE BEGUDES CALENTES I FREDES I PRODUCTES ALIMENTARIS  SÒLIDS (NO PERIBLES), EN ELS EDIFICIS TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ENTITAT:  FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ASSUMPTE: ESMENA

ESMENA 1

ESMENA 2

LICITACIÓ CONJUNTA 8/2017

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 8/2017

TÍTOL:Contractació conjunta del servei de bugaderia amb lloguer de roba per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, i (ii) Clínica Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especial d’ocupació per al foment de l’ocupació i recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o d’exclusió social

ENTITAT:  GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786);

ASSUMPTE: Anunci declaració de desert

13_Anunci desert

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR LABORAL; EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA I RESTAURANT; I APROVISIONAMENT I EXPLOTACIÓ DE MAQUINÀRIA D’AUTOSERVEI (“VENDING”) DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

TÍTOL: Contractació de la gestió del servei de menjador laboral; explotació del servei de cafeteria i restaurant; i aprovisionament i explotació de maquinària d’autoservei (“vending”) de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre.

ENTITAT:  GECOHSA

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 22.05.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Annexos: ANNEX 0 ; ANNEX 1 ; ANNEX 2 ; ANNEX 3

RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE DESERT: Resolució declaració desert

 

Acord Marc per al subministrament dels equips per al material fungible de l’Hospital de dia d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament dels equips per al material fungible de l’Hospital de dia d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus

ENTITATS: Hospital Sant Joan de Reus

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 05.06.2017

Anunci publicació DOUE: Anunci publicació DOUE

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de prescripcions tècniques

Quadre de Característiques: Quadre de característiques

Annexes: Annex 0 aNNEX 1 ANNEX 2 ANNEX 3

Models: SOBRES

Resolució de dubtes: Dubte Nº 1  –  Dubte Nº 2  – Dubte Nº 3 –  Dubte Nº 4

En data 4 d’Agost del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució de desistiment

RESOLUCIÓ DESESTIMENT DE LA CONTRACTACIÓ

LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN ELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES QUE CONCERTIN LES ENTITATS HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA (NIF A-43.282.334); FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (NIF A 43.908.599).

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia 25.05.2017 a les 12:30h a les Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13, CP. 43.870 AMPOSTA.

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 3

 Havent detectat una errada en l’Annex 3 Assumpte: Oferta econòmica i criteris avaluables objectivament, es procedeix a realitzar la següent esmena i rectificació:

 1.- ESMENA D’ERRADES ANNEX 3:

S’ha detectat un error en l’enumeració de les columnes del document Excel (oferta econòmica) adjunt:

Al darrer paràgraf de l’Annex 3 on hi diu:

A prestar el servei objecte del contracte esmentat amb subjecció estricta a les condicions i els requisits indicats per un preu total anual tancat de ___________________ (en lletres i en números) euros, IVA exclòs, desglossat de la manera següent, a saber de (el licitador ha d’omplir les cel·les en blanc dels LOTS que presenta oferta de la taula adjunta. Els preus de les columnes A, B, C i D són màxims):

Ha de dir:

A prestar el servei objecte del contracte esmentat amb subjecció estricta a les condicions i els requisits indicats per un preu total anual tancat de ___________________ (en lletres i en números) euros, IVA exclòs, desglossat de la manera següent, a saber de (el licitador ha d’omplir les cel·les en blanc dels LOTS que presenta oferta de la taula adjunta. Els preus de les columnes A, B i C són màxims):

ESMENA ANNEX 3