CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE CONSULTES EXTERNES DE L’ANTIC HOSPITAL DE REUS, PER TAL DE REUBICAR L’ACTIVITAT DE L’ACTUAL CENTRE MQ.

TÍTOL: Contractació del servei de redacció del projecte i direcció de les obres d’adequació de l’edifici de consultes externes de l’antic Hospital de Reus, per tal de reubicar l’activitat de l’actual Centre MQ. 

ENTITAT:  CMQ.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de publicació: 28 d’abril de 2017

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 29.05.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec Prescripcions Tècniques

Annexos: Annexos PCA; Annexos PCA en format word

Plànols: Annex1 PPT Resum gràfic actual ; Annex 1 PPT en format dwg

Annex 6 PPT Referent gràfic orientatiu avantprojecte ; Annex 6 PPT Referent gràfic orientatiu avantprojecte en format dwg

Observació: En cas que els licitadors necessitin els plànols en un altre format de treball específic, ho podran sol·licitar a la següent adreça de correu electrònic: efuster@grupsagessa.com

Resolució de dubtes: DUBTE Nº1 ; DUBTE Nº2

VISITA GUIADA: Per sol·licitud dels interessats, es fixa el proper divendres dia 19 de maig a les 12 h. a la porta principal de l’antic hospital, situada al c/ Sant Joan s/n, per efectuar visita guiada a les instal·lacions objecte d’adequació. Per a més informació o per incidències en relació amb la visita: Sr. José V. Gómez Rebollo 607180070.

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASUNTO: DUDA 10

Se plantea la siguiente solicitud que pasamos a transcribir:

1.-  EL DEUC hace referencia únicamente al formato HML, ¿Es exclusivamente en éste formato o también puede presentarse en formato PDF?

 2.- En la PCAHUSJR, ¿Podría indicarme dónde encontrar  los anexos a los que hace referencia?

RESPUESTA:

1.- Tal y como establece la cláusula 16.3.1 del PCA no establece el formato de presentación del DEUC, en consecuencia se puede presentar en formato PDF, ya que el formato a que se hace referencia en dicha cláusula es el formato XML establecido por la Comisión Europea para que los licitadores puedan rellenar directamente el mismo e imprimirlo, firmarlo e incorporarlo en la documentación a presentar.

2.- Los anexos a los que hace referencia el pliego de condiciones administrativas (PCA) de la licitación de referencia, se encuentran en el perfil del contratante del Grup Sagessa, http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant, en el apartado de HSJR.

Dubte 10

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 12

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 Queremos presentar oferta al lote 17 (valorado en 4.500,00€) del expediente de referencia y vemos que se exige una póliza de seguro de responsabilidad civil 1MM de euros.

Actualmente tenemos una póliza de seguro con cobertura hasta $1MM lo que es ligeramente inferior a la cantidad establecida en los pliegos.

Teniendo en cuenta el importe de licitación del contrato y la normativa sobre contratación pública que la única referencia que hace al seguro de responsabilidad civil es que no sea inferior al valor estimado del contrato ¿podría entenderse en este caso que el importe cubierto por nuestra póliza es suficiente? Valor del contrato: 4.500€ – Cobertura de nuestro seguro actual: $1MM

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb el redactat de la clàusula 9 del plec de clàusules tècniques, que regula les assegurances, i que diu el següent:

L’adjudicatari haurà d’acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys ocasionats tant a tercers, pacients i usuaris, al personal dels Centres i als propis Centres Sanitaris d’HCA i FUSSMONT, per fets derivats de la presentació del servei contractat.

 Aquesta assegurança de responsabilitat civil haurà de tenir inclosa, els casos en què es dona cobertura, i el valor de la mateixa pels danys que es puguin ocasionar a terceres persones o al propi Centre Sanitari, com a conseqüència de les operacions de manteniment, avaries i també de possibles incidents dels aparells mèdics, objecte del contracte.

 Aquesta assegurança ha de cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer durant l’execució del contracte i que la vigència sigui almenys igual a la durada de l’execució prevista en la licitació.

 Els imports mínims per cobertura hauran de ser: 

  • Per Sinistre: 1 MM Euros
  • Per Víctima: 450.000 Euros

 L’adjudicatari està obligat a aportar una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

 La seva existència s’acreditarà mitjançant aportació de certificat d’entitat asseguradora on faci constar que es disposa d’aquesta assegurança contractada en els termes i condicions legalment establerts.

 Per tant, la pòlissa que presentin caldrà que cobreixi els extrems que es demanen en els Plecs i que han estat prèviament citats, això és una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

dubte 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 11

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 “1ª En caso de presentar el DEUC en el sobre A, ¿Es necesario aportar algún documento  más en el momento de presentación de la oferta o sería suficiente con presentar este documento?

 2º ¿Me podría facilitar los anexos en formato Word?”

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1. que regula el contingut del Sobre A, la presentació del DEUC no exclou la presentació de la resta de documentació que es regula a la citada clàusula, que serà preceptiva.

En relació a la segona qüestió plantejada, no és possible facilitar els annexos en el format sol·licitat.

dubte 11

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 10

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 ¿Podrías confirmarme la dirección de entrega de la oferta de licitación? “

 En cuanto a la hora de recepción, enviaremos nuestra oferta vía Correos, entiendo que el límite sería antes de las 18:30, correspondiente al cierre de la oficina de lunes a jueves, ¿verdad?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.2 relativa a la presentació de documentació i de proposicions, les empreses hauran de presentar la seva proposició al registre de les entitats contractants, ubicat al Hospital Sant Joan de Reus, a l’adreça Avinguda del Dr. Josep Laporte nº 2, C.P. 43202, de Reus (Tarragona) i adreçar-se a les oficines de GINSA AIE. La proposició s’haurà d’adreçar a la Assessoria Jurídica/ Unitat de Contractació.

Respecte al límit per enviar l’oferta, d’acord amb la clàusula 16.2. l’horari serà de dilluns a dijous de 9h a 14:30h i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. En conseqüència l’hora límit serà a les 18h del 9 de maig del 2017.

dubte 10

 

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR LABORAL; EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA I RESTAURANT; I APROVISIONAMENT I EXPLOTACIÓ DE MAQUINÀRIA D’AUTOSERVEI (“VENDING”) DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

ASSUMPTE: DUBTE 1

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“(…) si seria possible presentar-nos a la licitació només al bloc que correspon al vending ja que com s’indica al Plec de Clàusules Administratives “l’empresa adjudicatària no podrà cedir ni subcontractar a cap altra entitat la prestació ni total ni parcial dels serveis objecte d’adjudicació, excepte el de les màquines d’autoservei” (pàgina 42), (…)”

 RESPOSTA

Es tracta d’un contracte de serveis la prestació principal del qual és la gestió de la cafeteria i el restaurant de l’Hospital, tant per usuaris com per a treballadors, essent l’aprovisionament i explotació de maquinària d’autoservei una prestació accessòria i, per tant, la única que es pot cedir o subcontractar.

 

ASSUMPTE: DUBTE 2

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Respecte a la licitació de menjador laboral de l´Hospital Comarcal de Mora d´Ebre, necessitaríem confirmar les següents dades:

        -Data i hora límits de presentació d´ofertes.

        -Contacte administratiu i contacte tècnic.

        -Nom de l´empresa del personal a subrogar.

        -Visites, si hi han.”

RESPOSTA

– Les ofertes es poden presentar fins les 18h. del dilluns 20 de maig.

– Per poder preservar la unitat de l’expedient de contractació, us preguem que qualsevol consulta s’efectuï a través del correu electrònic que consta en els plecs: efuster@grupsagessa.com i, una vegada rebuda, es traslladarà immediatament als tècnics corresponents o es posaran en contacte amb l’autor de la consulta.

– El nom de l’empresa del personal a subrogar és TOT SERVEI SANCHEZ BRULL SL

– Pel que fa a les visites, el punt 3.2.2. del PPT estableix el següent:

“Les empreses interessades podran realitzar una visita a les instal·lacions dins el termini de presentació d’ofertes. Les empreses que vulguin realitzar aquesta visita hauran de concretar prèviament la cita amb la secretaria de Direcció de l’Hospital (977401952, o dtorres@grupsagessa.com).”

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 9

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Me gustaría saber si el ANEXO 1 sustituye a toda la documentación administrativa que hay que presentar en él SOBRE 1, ó hay que añadir mas documentación. “

RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 14.2 relativa a Requisits previs d’admissió d’ofertes: Condicions de capacitat i de solvència dels licitadors, el compliment dels requisits exigits en aquesta clàusula quedaran acreditats mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

No obstant això, la clàusula 16.3.1  que regula el contingut del Sobre A  estableix un llistat de tota la documentació que s’haurà d’incloure (entre aquesta l’Annex 1). Per tant, l’Annex 1 no substitueix la documentació administrativa que cal presentar de conformitat amb el PCA.

dubte 9

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 8

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “ A la hora de cumplimentar el DEUC,  

En la Parte IV. Criterios de Selección

Punto B. SOLVENICA ECONÓMICA Y FINANCIERA y Punto C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

 ¿Hay que cumplimentar estos puntos B y C? o ¿con la inclusión en el Sobre A de la Declaración responsable del ANNEX 1 cumplimentada queda acreditada esta Solvencia en la fase de licitación?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1 al seu apartat dos, es podrà optar o, per presentar la documentació del DEUC o per aportar la documentació relativa a la clàusula 19 en el moment oportú.

La documentació a la que fa referència la clàusula 19 és la requerida per acreditar la solvència econòmica i professional, regulada a la clàusula 14.2. Aquesta última clàusula estableix que en fase de licitació el compliment d’aquest extrem quedarà acreditat mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

Per tant, l’ empresa pot optar per presentar la documentació del DEUC o per presentar la declaració responsable, no obstant l’anterior, si l’empresa resultés adjudicatària, s’hauria d’aportar la documentació que es concreta a la clàusula 19.

dubte 8

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 7

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Solicitamos nos aclaren lo siguiente:

  En el punto 10  de la Cláusula 16.3.1 Contenido del sobre A, del Pliego de Cláusulas Administrativas, dice lo siguiente: 

10.Compromís de subscriure, previament a la signatura del contracte, la Polissa de Responsabilitat Civil indicada al quadre de característiques tecniques i a  la clausula setzena.

  ¿A qué  “clausula setzena “ se refiere? “

 RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, en la clàusula 16.3.1 hi ha un error de transcripció que no afecta al contingut de la clàusula, quin s’ha procedit a esmenar.

La Pòlissa de Responsabilitat Civil no es regula a la clàusula 16 sinó a la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques.

 

dubte 7