OBERTURA SOBRE C EXP. HUSJR 44/2016

EXPEDIENT 44/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS

ENTITATS: HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc:

Dia Dijous, 6 de juliol del 2017
Lloc Oficines de GINSA, AIE (Sala 2) ubicades al centre sanitari Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda del Sr. Josep Laporte nº2, CP. 43204, de Reus (Tarragona).
 
Hora 13:.30 hores

01_Anunci obertura sobre C

LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN ELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES QUE CONCERTIN LES ENTITATS HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA (NIF A-43.282.334); FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (NIF A 43.908.599).

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les puntuacions obtingudes en el sobre B de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc el dia 04.07.2017 a les 9:30h a les oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13, CP. 43.870 AMPOSTA.

 

GECOHSA 21/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT I ALTRES DE LES INSTAL·LACIONS DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 7/8/2017

PPT

ANNEX 0 PPT_DOCUMENTACIO_SOBRE_B_SOBRE_C

ANNEX 1 Instalacions_Mora

PCA

ANNEXOS_MANTENIMENT

ANUNCI_LICITACIO

DEUC

DOUE

L’Annex del DEUC en format xml es pot sol·licitar als següents correus: sandra.rodriguez@grupsagessa.com

 

OBERTURA SOBRE B EXPEDIENT HCA i FUSSMONT 7/2017

Títol:AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT MÀQUINES DISPENSADORES DE BEGUDES CALENTES I FREDES I PRODUCTES ALIMENTARIS SÒLIDS (NO PERIBLES), EN ELS EDIFICIS TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc:

Dia Dimarts, 27 de juny de 2017
Lloc Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13 
Hora 10.00 hores

 

LICITACIÓ CONJUNTA (GESAT i TS) 32/2017

TÍTOL: Contractació conjunta del servei de bugaderia amb lloguer de roba per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, i (ii) Clínica Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especial d’ocupació per al foment de l’ocupació i recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o d’exclusió social.

ENTITATS: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM i TORTOSA SALUT, SL

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 01.08.2017

ANUNCI_LICITACIO

PPT

ANNEX 4-8
PCA
ANNEX_0
ANNEX_1
ANNEX_2
ANNEX_3_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_2
Enviament anunci al DOUE
ANNEX_DEUC
ANNEX_RESOLUCION_6_04_2016
L’Annex del DEUC en format xml es pot sol·licitar als següents correus: andrea.teruel@grupsagessa.com  isivill@grupsagessa.com

HSJR 44/2016

ASSUMPTE: Modificació de la Mesa

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Es comunica que la composició  de la Mesa de Contractació ha estat modificada i queda constituïda de la següent manera:

 • President: Joan Gene Diaz, Director de Serveis i Recursos d’HUSJR, o persona en qui delegui.
 • Vocal: Sr. Jordi Estrada Gutiérrez. Responsable Econòmic-Financer d’HUSJR, o persona en qui delegui.
 • Vocal: Sra. Andrea Teruel. Lletrada de l’Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.
 • Vocal: Sr. Tomàs Gibert Bonastre Cap de Manteniment de l’HUSJR.
 • Vocal: Sr. Xavier Bru Budesca, Gerent de GINSA, IAE, Grup Sagessa, o persona en qui delegui.
 • Vocal: Sr. Manel Artigues Pedrola; Director del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica. (pels lots 5 i 13)
 • Vocal: Sr. Jesús Ariño Oliver, Físic Adjunt (pels lots 5 i 13)
 • Vocal: Sr. Manuel Gonzalez Leyba, Físic Adjunt (pels lots 5 i 13)
 • Secretari/ària: Sra. Sandra Rodríguez. Lletrada Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.

HCA I FUSSMONT 73/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: Modificació de la mesa

EXPEDIENT: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.  

Es comunica que la composició  de la Mesa de Contractació ha estat modificada i queda constituïda de la següent manera:

 • President: Josep Antoni Saa, Director del Hospital Comarcal d’Amposta
 • Vocal: Adrià Serret, Director Serveis i Recursos Hospital Comarcal d’Amposta
 • Vocal: Anna Trujillo. Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.
 • Vocal: Manel Alves, Cap de Manteniment de l’Hospital Comarcal d’Amposta.
 • Vocal: Ana Bel, Supervisora de l’Àrea de Quiròfan de l’Hospital Comarcal d’Amposta (per als lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17)
 • Vocal: Montse Pinyes; Supervisora del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica. (pels lots de l’1 al 3)
 • Secretari/ària: Sra. Sandra Rodríguez. Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.

 

Acord Marc per al Subministrament de Xeringues d’Heparina

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament de xeringues d’heparina, tramitat pel Consorci de Salut i d’atenció social de Catalunya, per procediment obert i tràmit ordinari.

ENTITATS:

 • Hospital Sant Joan de Reus
 • Centre MQ de Reus
 • Fundació SAGESSA – Salut
 • Tortosa Salut
 • Hospital Comarcal d’Amposta
 • Gestió Comarcal Hospitalària
 • Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa.

El dia 18.05.2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria a l’acte públic d’obertura dels sobres 0 +A, que tindrà lloc el proper 23 de maig del 2017 a les 12:00 hores.

Convocatòria sobre 0 +A

El dia 14.06.2017 es publica al perfil del contractant l’Acta d’obertura dels sobres 0 + A que es va celebrar el passat dia 23 de maig del 2017.

Acta obertura sobre 0 + A

 ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL

TÍTOL: RESOLUCIÓ D’ADHESIÓ A LA SEGONA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT.

ENTITATS: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ; TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE: Publicació de la Resolució d’adhesió al contracte derivat 2014.03 de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicant pel Consorci de Català pel desenvolupament local a l’empres ENDESA Energia, SAU (exp.2014.03).

En data 22 de maig de 2017 els representants de les entitats anteriorment referenciades, han formalitzat l’adhesió al contracte derivat 2014.03 de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicant pel Consorci de Català pel desenvolupament local a l’empres ENDESA Energia, SAU (exp.2014.03).