LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016 – SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

 

8_DUBTES_5

Funca 0046/2016 – Contractació de la renovació i manteniment, per a l’exercici 2016 – 2017, d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA i una llicència Backup Exec Capacity Ed Lite

Funca 0046/2016 – Contractació de la renovació i manteniment, per a l’exercici 2016 – 2017, d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA i una llicència Backup Exec Capacity Ed Lite.

El dia 01.03.2017 es fa públic la Resolució de declaració de procediment declarat desert: Resolucio declaracio de desert

GESAT 38-2016

 

NÚMERO EXPEDIENT: GESAT 38-2016

TÍTOL: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE RADIOLOGIA I ECOGRAFIA, AUTOCLAUS, GRUES, APARELLS MÈDICS, CALIBRACIÓ DE BÀSCULES DE TOT TIPUS I EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS DE GESTIÓ SANITÀRIA ASSISTENCIAL TORTOSA, SAM

ENTITAT: GESAT

ASSUMPTE: Qualsevol petició de documentació la poden fer arribar a : anna.trujillo@grupsagessa.com

 

ANUNCI_ADJUDICA.pdf
ANUNCI_LICITACIO.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT1.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT5.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT7.pdf
NotificacióRes.requerimentdocuLOT8.pdf
PCA.pdf
PPT.pdf

GINSA 0070/2015 – Contractació del servei de manteniment de prevenció i control de plagues dels centres de salut i de l’àrea social del baix camp del Grup Sagessa.

GINSA 0070/2015 – Contractació del servei de manteniment de prevenció i control de plagues dels centres de l’Àrea de Salut i de l’Àrea social del baix camp del Grup Sagessa.

A data 09.03.2017 es fa públic l’Informe tècnic valoratiu i justificatiu: INFORME TECNIC DE LA DOCUMENTACIO SOBRE B

En data 10.04.2017 es publica al perfil del contractant la Resolució d’Adjudicació Resolució d’adjudicació

 

HSJR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: PENDENT DE PUBLICAR EL CONTINGUT DEL SOBRE B (OFERTES ECONÒMIQUES)

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE:

Qualsevol petició de documentació la poden fer arribar a isivill@grupsagessa.com

ANUNCI DE LICITACIÓ I DE LA RESPOSTA DELS DUBTES PLANTEJATS FINS A LA DATA.

LA DATA DE FINALITZACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ D’OFERTES ÉS  EL 27.03.2017.

 
Anex1
Anex2
Dubtes1
Dubtes4