HCA I FUSSMONT 73/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ


CONTRACTE: HCA I FUSSMONT 73/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Entitat adjudicadora:

Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de l’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ. Unitat de Contractació.

Número d’expedient: HCA I FUSSMONT 73/2016

Obtenció de documentació i informació:

Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus

Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90

Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/

Correu electrònic: anna.trujillo@grupsagessa.com

Data límit de presentació: 9 de maig del 2017 (quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

dubte 12

dubte 11

dubte 10

dubte 9

dubte 8

dubte 7  

dubte 6

dubte 5

DUBTE4

DUBTE 3

Dubte 2

Dubte 1

Annex 1 PPT

ESMENA 1 HCA_FUSSMONT 73_2016

ANUNCI LICITACIÓ

anunci doue

PCA_2

ANNEXOS PCA HCA I FUSSMONT

PPT_2

PPT Annex 1

 FORMULARI-DEUC-1

05_Anunci obertura sobre B

 

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc el dia 07.04.2017 a les 10:00h a les oficines de GINSA, AIE (ubicades a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a l’avinguda del Dr. Josep Laporte, 2, CP 43204 de Reus).

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA.

En data 27.03.2017 es fa públic l’acte d’obertura del sobre A: Acta Obertura Sobre A

En data 28.03.2017 es fa pública la convocatòria d’obertura del Sobres B: Convocatòria Obertura Sobre B

En data 10.04.2017 es publica al perfil del contractant la Resolució d’adjudicació de l’expedient FUNCA 17/10  Resolució d’adjudicació

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 6

Se’ns plantegen les següents qüestions quines passem a transcriure de forma literal:

Necesito saber si el imán es tipo LCC, es decir, no gasta helio o es anterior y con consumo de helio.“.

RESPOSTA:

El imán de la resonancia magnética es del tipo LCC y va refrigerado por Helio. En un principio, no consume Helio de manera habitual, solo lo utiliza para refrigerar y salvo fugas no hay que reponerlo. Se adjunta los datos del compresor por si son de interés.

DUBTE 6

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

Dies de visita previstos per a les empreses licitadores

S’han previst tres dies alternatius de visites a les instal·lacions del centre:

–          Dijous, dia 6 d’abril de 2017, a les 11 hores

–          Dilluns, dia 10 d’abril de 2017, a les 15:30 hores

–          Dijous, dia 13 d’abril de 2017, a les 8:30 hores

 

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça, tomas.gibert@grupsagessa.com

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 7

Se’ns planteja la següent qüestió la qual passem a transcriure de forma literal:

“Poder realitzar una visita prèvia a la presentació de la oferta en el concurs publicat per al manteniment d’equips d’electromedicina.”

RESPOSTA:

Tal com estableix la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules adminsitratives, es preveu la possibilitat de visitar les instal·lacions del centre a les empreses licitadores interessades per tal de tenir una visió d’àmbit i abast del que disposa tant l’equipament com de les instal·lacions que s’indiquen en el plec tècnic, i puguin presentar la seva proposta econòmica per tal de garantir el nivell òptim de les prestacions, la continuïtat del funcionament dels equips, instal·lacions i durabilitat.

D’acord amb l’exposat, s’han previst tres dies alternatius de visites:

  • Dijous, dia 6 d’abril de 2017, a les 11 hores
  • Dilluns, dia 10 d’abril de 2017, a les 15:30 hores
  • Dijous, dia 13 d’abril de 2017, a les 8:30 hores

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça, tomas.gibert@grupsagessa.com

Dubte 7

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 4

Se’ns plantegen la següent sol·licitud que passem a transcriure:

1) “Podrían mandarnos los pliegos en Castellano, gracias de antemano, y para la visita que días tenéis previsto”.

2) “Para la visita que días tenéis previsto que se realicen”

1.- Es procedeix a penjar en el perfil del contractant els plecs en castellà (PCA i PPT).

2.- Respecte els dies per realitzar la visita, tal com estableix la clàusula 14.1.2 del plec de clàusules administratives (PCA) cal que es posin en contacte amb el Sr. Tomàs Gibert, tomas.gibert@grupsagessa per tal de gestionar la data de la visita.

castellà_PCA HSJR

CASTELLÀ_PPT HSJR

DUBTE 4 castellà

DUBTE 4 català

 

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 5

Se’ns plantegen les següents qüestions quines passem a transcriure de forma literal:

 “En el Lote 4 referencia OFTALMOLOGIA aparece el equipo Millenium que se encuentra discontinuado y, por tanto, no se puede ofertar el mantenimiento preventivo ni correctivo del mismo, pues no hay disponibilidad de piezas de repuesto ni de consumibles”.

 RESPOSTA:

 Somos conscientes que el equipo se encuentra en discontinuidad y podría ser baja en los próximos años, es por eso que solo se exigirá al adjudicatario una revisión eléctrica y funcional anual tal y como figura en la tabla del Anexo PPT cuyo importe será mínimo con respecto al otro equipo que si se le exige preventivo y correctivo. El equipo Millenium a parte no será necesaria la revisión eléctrica hasta el segundo año de contrato ya que está afectado por un contrato actual tal y como de indica en el PCA.

Resposta DUBTE 5 lot 4 oftalmo 5

CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE:  DUBTE 3

CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Se’ns planteja la següent proposició:

Si pudieran enviarnos en version Excel el anexo de la oferta económica.

 Resposta:

Vista la proposició, és publica l’oferta econòmica en Excel per tal de que totes les empreses puguin tindre-la a la seva disposició en format Excel.

ANNEX OFERTA ECONÒMICA

HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: DUBTE 2

CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Se’ns plantegen la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

Podría indicarnos la fecha límite y hora de presentación de la oferta para la licitación HUSJR 44/2016? Aparecen en los pliegos dos fechas: 28/04/2017 y 02/05/20107”

RESPOSTA:

Tal com estableix la clàusula 14 del plec de clàusules administratives el termini de presentació de proposicions és de 40 dies naturals a comptar des de la publicació en el DOUE de l’anunci de licitació; el referit anunci es va publicar el dia 20 de març de 2017 al DOUE , essent doncs la data límit de presentació d’ofertes el dia 28 d’abril de 2017, tal com consta en el perfil de contractant dins l’horari establert en la clàusula 16.2 de plec de clàusules administratives.

DUBTE 2