ASSUMPTE: DUBTES 1

CONTRACTACIÓ 73/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

ASSUMPTE: DUBTES 1

 Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “Les agradeceríamos muchísimo nos proporcionaran el documento PPT ANNEX1, con la marca de los equipos, su descripción y su correspondiente número de serie y tanto este documento como el formulario económico, en versión Excel para una mayor manejabilidad”

RESPOSTA:

Els informem que hem procedit a publicar en el perfil del contractant el formulari de l’oferta econòmica (que és l’annex 1 del PPT), en format Excel per tal de facilitar la presentació de les ofertes als interessats.

Respecte a la informació que se’ns requereix complimentar respecte de la marca, descripció i número de sèrie, s’informa que s’ha procedit a complimentar el número de sèrie i model per facilitar als interessats la presentació de les seves ofertes, en contestació al requeriment efectuat.

En atenció al requeriment de subministrament de la marca, s’informa que no és possible proporcionar-la, en atenció al següent:

D’acord amb l’article 117.8 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que transcrivim literalment, s’estableix que:

“Llevat que ho justifiqui l’objecte del contracte, les especificacions tècniques no podran mencionar una fabricació o una procedència determinada o un procediment concret, ni fer referència a una marca, a una patent o a un tipus, origen o a una producció determinats amb la finalitat de afavorir o descartar certes empreses o certs productes.”

Aplicant un criteri de prudència jurídica per tal de no afavorir o descartar a certes empreses i en aplicació dels principis de no discriminació, igualtat i transparència, considerem que no és necessari mencionar la marca dels equips mèdics en qüestió, atès que l’objecte del contracte no ho requereix.

En qualsevol cas, recordem que d’acord amb la clàusula 14.1.2. del plec de Clàusules Administratives, que regula les normes generals per a la vista a les instal·lacions:

“S’obre la possibilitat de visitar les instal·lacions del centre mitjançant un correu electrònic dirigit a l’atenció de la Secretaria de Direcció al e-mail manel.alves@grupsagessa.com, d’aquesta manera les empreses licitadores interessades, tinguin una visió d’àmbit i abast del que disposa l’edifici, tant de l’equipament com de les instal·lacions que s’indiquen en el Plec Tècnic, i puguin presentar la seva proposta econòmica per tal de garantir el nivell òptim de les prestacions, la continuïtat del funcionament dels equips, instal·lacions i llur durabilitat.”       

Reus, 10 d’ abril del 2017      

Dubte 1

Annex 1 PPT

HSJR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 10/04/2017)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170410

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 1

HCA-FUSSMONT 73/2016: CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI D’ HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Havent detectat una errada a la data límit de presentació de sol·licituds, que constava com a tal el dia 8 maig del 2017. Es procedeix a la seva esmena i rectificació i la data límit de presentació de sol·licituds correcta passa a ser el 9 de maig del 2017 (quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

La qual cosa s’esmena pel seu coneixement i efectes.

Reus, 5 d’abril de 2017

Esmena 1 HCA_FUSSMONT 73_2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJSR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Anunci d’adjudicació i de formalització de contracte

19_ANUNCI_ADJUDICACIO

RELACIO_MEDICAMENTS

EPEL 66/2016 – CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I UNITAT DE CURES PAL·LATIVES DEL COMPLEX ASSISTENCIAL DE LA SANTA CREU DE JESUS- TORTOSA

EPEL 66/2016 – CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I UNITAT DE CURES PAL·LATIVES DEL COMPLEX ASSISTENCIAL DE LA SANTA CREU DE JESUS- TORTOSA

En data 31.03.2017 es fa públic la Resolució d’adjudicació.

Resolució adjudicació

HCA I FUSSMONT 73/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ


CONTRACTE: HCA I FUSSMONT 73/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Entitat adjudicadora:

Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de l’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ. Unitat de Contractació.

Número d’expedient: HCA I FUSSMONT 73/2016

Obtenció de documentació i informació:

Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus

Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90

Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/

Correu electrònic: anna.trujillo@grupsagessa.com

Data límit de presentació: 9 de maig del 2017 (quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

dubte 12

dubte 11

dubte 10

dubte 9

dubte 8

dubte 7  

dubte 6

dubte 5

DUBTE4

DUBTE 3

Dubte 2

Dubte 1

Annex 1 PPT

ESMENA 1 HCA_FUSSMONT 73_2016

ANUNCI LICITACIÓ

anunci doue

PCA_2

ANNEXOS PCA HCA I FUSSMONT

PPT_2

PPT Annex 1

 FORMULARI-DEUC-1

05_Anunci obertura sobre B

 

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc el dia 07.04.2017 a les 10:00h a les oficines de GINSA, AIE (ubicades a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a l’avinguda del Dr. Josep Laporte, 2, CP 43204 de Reus).

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA.

En data 27.03.2017 es fa públic l’acte d’obertura del sobre A: Acta Obertura Sobre A

En data 28.03.2017 es fa pública la convocatòria d’obertura del Sobres B: Convocatòria Obertura Sobre B

En data 10.04.2017 es publica al perfil del contractant la Resolució d’adjudicació de l’expedient FUNCA 17/10  Resolució d’adjudicació

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 6

Se’ns plantegen les següents qüestions quines passem a transcriure de forma literal:

Necesito saber si el imán es tipo LCC, es decir, no gasta helio o es anterior y con consumo de helio.“.

RESPOSTA:

El imán de la resonancia magnética es del tipo LCC y va refrigerado por Helio. En un principio, no consume Helio de manera habitual, solo lo utiliza para refrigerar y salvo fugas no hay que reponerlo. Se adjunta los datos del compresor por si son de interés.

DUBTE 6

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

Dies de visita previstos per a les empreses licitadores

S’han previst tres dies alternatius de visites a les instal·lacions del centre:

–          Dijous, dia 6 d’abril de 2017, a les 11 hores

–          Dilluns, dia 10 d’abril de 2017, a les 15:30 hores

–          Dijous, dia 13 d’abril de 2017, a les 8:30 hores

 

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça, tomas.gibert@grupsagessa.com