HSJR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 10/04/2017)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170410

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 1

HCA-FUSSMONT 73/2016: CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI D’ HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Havent detectat una errada a la data límit de presentació de sol·licituds, que constava com a tal el dia 8 maig del 2017. Es procedeix a la seva esmena i rectificació i la data límit de presentació de sol·licituds correcta passa a ser el 9 de maig del 2017 (quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

La qual cosa s’esmena pel seu coneixement i efectes.

Reus, 5 d’abril de 2017

Esmena 1 HCA_FUSSMONT 73_2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJSR 2/2016

NÚMERO EXPEDIENT: HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Anunci d’adjudicació i de formalització de contracte

19_ANUNCI_ADJUDICACIO

RELACIO_MEDICAMENTS

EPEL 66/2016 – CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I UNITAT DE CURES PAL·LATIVES DEL COMPLEX ASSISTENCIAL DE LA SANTA CREU DE JESUS- TORTOSA

EPEL 66/2016 – CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA I UNITAT DE CURES PAL·LATIVES DEL COMPLEX ASSISTENCIAL DE LA SANTA CREU DE JESUS- TORTOSA

En data 31.03.2017 es fa públic la Resolució d’adjudicació.

Resolució adjudicació

HCA I FUSSMONT 73/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ


CONTRACTE: HCA I FUSSMONT 73/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Entitat adjudicadora:

Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de l’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ. Unitat de Contractació.

Número d’expedient: HCA I FUSSMONT 73/2016

Obtenció de documentació i informació:

Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus

Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90

Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/

Correu electrònic: anna.trujillo@grupsagessa.com

Data límit de presentació: 9 de maig del 2017 (quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

dubte 12

dubte 11

dubte 10

dubte 9

dubte 8

dubte 7  

dubte 6

dubte 5

DUBTE4

DUBTE 3

Dubte 2

Dubte 1

Annex 1 PPT

ESMENA 1 HCA_FUSSMONT 73_2016

ANUNCI LICITACIÓ

anunci doue

PCA_2

ANNEXOS PCA HCA I FUSSMONT

PPT_2

PPT Annex 1

 FORMULARI-DEUC-1

05_Anunci obertura sobre B

 

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc el dia 07.04.2017 a les 10:00h a les oficines de GINSA, AIE (ubicades a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a l’avinguda del Dr. Josep Laporte, 2, CP 43204 de Reus).

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA

Funca 0017/10 – Contractació de la renovació i manteniment d’una llicència de visual Studio Pro MSDN amb SA.

En data 27.03.2017 es fa públic l’acte d’obertura del sobre A: Acta Obertura Sobre A

En data 28.03.2017 es fa pública la convocatòria d’obertura del Sobres B: Convocatòria Obertura Sobre B

En data 10.04.2017 es publica al perfil del contractant la Resolució d’adjudicació de l’expedient FUNCA 17/10  Resolució d’adjudicació

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 6

Se’ns plantegen les següents qüestions quines passem a transcriure de forma literal:

Necesito saber si el imán es tipo LCC, es decir, no gasta helio o es anterior y con consumo de helio.“.

RESPOSTA:

El imán de la resonancia magnética es del tipo LCC y va refrigerado por Helio. En un principio, no consume Helio de manera habitual, solo lo utiliza para refrigerar y salvo fugas no hay que reponerlo. Se adjunta los datos del compresor por si son de interés.

DUBTE 6

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

Dies de visita previstos per a les empreses licitadores

S’han previst tres dies alternatius de visites a les instal·lacions del centre:

–          Dijous, dia 6 d’abril de 2017, a les 11 hores

–          Dilluns, dia 10 d’abril de 2017, a les 15:30 hores

–          Dijous, dia 13 d’abril de 2017, a les 8:30 hores

 

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça, tomas.gibert@grupsagessa.com

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 7

Se’ns planteja la següent qüestió la qual passem a transcriure de forma literal:

“Poder realitzar una visita prèvia a la presentació de la oferta en el concurs publicat per al manteniment d’equips d’electromedicina.”

RESPOSTA:

Tal com estableix la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules adminsitratives, es preveu la possibilitat de visitar les instal·lacions del centre a les empreses licitadores interessades per tal de tenir una visió d’àmbit i abast del que disposa tant l’equipament com de les instal·lacions que s’indiquen en el plec tècnic, i puguin presentar la seva proposta econòmica per tal de garantir el nivell òptim de les prestacions, la continuïtat del funcionament dels equips, instal·lacions i durabilitat.

D’acord amb l’exposat, s’han previst tres dies alternatius de visites:

  • Dijous, dia 6 d’abril de 2017, a les 11 hores
  • Dilluns, dia 10 d’abril de 2017, a les 15:30 hores
  • Dijous, dia 13 d’abril de 2017, a les 8:30 hores

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça, tomas.gibert@grupsagessa.com

Dubte 7