HSJR 44/2016

ASSUMPTE: Modificació de la Mesa

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Es comunica que la composició  de la Mesa de Contractació ha estat modificada i queda constituïda de la següent manera:

  • President: Joan Gene Diaz, Director de Serveis i Recursos d’HUSJR, o persona en qui delegui.
  • Vocal: Sr. Jordi Estrada Gutiérrez. Responsable Econòmic-Financer d’HUSJR, o persona en qui delegui.
  • Vocal: Sra. Andrea Teruel. Lletrada de l’Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.
  • Vocal: Sr. Tomàs Gibert Bonastre Cap de Manteniment de l’HUSJR.
  • Vocal: Sr. Xavier Bru Budesca, Gerent de GINSA, IAE, Grup Sagessa, o persona en qui delegui.
  • Vocal: Sr. Manel Artigues Pedrola; Director del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica. (pels lots 5 i 13)
  • Vocal: Sr. Jesús Ariño Oliver, Físic Adjunt (pels lots 5 i 13)
  • Vocal: Sr. Manuel Gonzalez Leyba, Físic Adjunt (pels lots 5 i 13)
  • Secretari/ària: Sra. Sandra Rodríguez. Lletrada Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.