CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 3

 Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 Buenos días,

Nos ponemos en contacto con Uds. al respecto de la licitación nº exp. HUSJR 73/2016 con el fin de solicitarles información al respecto del punto 16.3.2 del PCAP, en el que se indica:

16.3.2    Contingut  del sobre B (relatiu als criteris de valoració  establerts al punt  12.3.2)

1.Declaració de la documentació que s’aporta al sobre B (Annex_Model B)

2.La documentació  tecnica   que,   específicament   per   a   aquest  procediment,   es so-l licit  a al Plec de Prescripcions Tecniques.

3.Els lic it adors poden completar la seva proposta amb alt res elements complementaris que, perles seves especials característiques, estimin d’utilitat per HCA/FUSSMONT, tot indicant les característiques detallades.

 Sin embargo, en el PCAP no aparece el punto (punt  12.3.2), por lo que solicitamos nos lo aclaren, así como qué documentación debe de incluirse en el sobre B.

 RESPOSTA:

I.En relació a la qüestió plantejada que realitza fent referència a l’expedient HSJR 73/2016, entenem que es tracta d’una confusió i la consulta que es planteja fa referència a la licitació HCA i FUSMONT 73/2016, atès que la clàusula que es transcriu al dubte correspon a la licitació que acabem d’indicar.

II.Respecte a la qüestió plantejada relativa a la clàusula 12.3.2 indicar-li que aquesta clàusula es troba a la plana 16 del Plec de Clàusules Administratives i fa referència als criteris de valoració i apreciació tècnica (millores i oferta tècnica) la qual passem a transcriure de forma literal:

12.3.2.Criteris de valoració i apreciació tècnica: 20 PUNTS (per acreditar al SOBRE B)

12.3.2.1.Millores:                                                                               10 PUNTS

Les millores que es tindran en compte, són les que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per cadascun d’ells, amb un màxim de 10 punts, d’acord amb el següent:

a)Assistència remot per els aparell que tinguin aquesta opció……………… fins a 2 punts

b)El fet de facilitar un equip de recanvi en aquelles avaries o actuacions que requereixen estar més de 24h hores sense l’equip, sempre i quan legalment sigui possible la seva substitució…………………………………… fins a 2 punt.

c)Incorporar algunes de les peces excloses segons el plec (ex, incloure les peces considerades fungibles, bateries, matalassos, etc)………………….. fins a 2 punt.

d)Incloure la substitució d’un número de sondes a l’any, etc. ………….fins a 2 punts.

e)Qualsevol altra millora que el licitador proposi i que quedi efectivament acreditada en l’oferta presentada la millora que suposarà…………………….. fins a 2 punts.

Aquestes millores seran a càrrec de l’empresa adjudicatària i en cap cas suposarà una despesa addicional per a HCA i FUSSMONT.

12.3.2.2  Oferta tècnica:                                                                         10 PUNTS

El programa de gestió de recanvis justificant la disponibilitat de peces de recanvi bàsiques i l’accés a peces de recanvi poc comuns:

a)Es valorarà informació tècnica de les actuacions: la fitxa de l’equip i la llista de comprovació específica per a cada equip on han d’estar reflectits tots els punts que es comproven, periodicitat i recanvis que es substitueixen. (5 punts)

b)Estoc de peces de recanvi (2 punts)

c)Gestió de residus de les peces substituïdes (1 punts)

d)Mitjans personals i tècnics emprats en el procés de gestió de recanvis (2 punts )”

III. En relació a la documentació relativa a les millores i a la oferta tècnica, s’haurà d’incloure al sobre B, tal com regula la clàusula 16.3.2 (Plana 30 del PCA), juntament amb tota la documentació que s’estableix en aquesta mateixa clàusula i que es troba a les planes 30 i 31 del PCA.

DUBTE 3