Acord Marc per al Subministrament de Xeringues d’Heparina

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament de xeringues d’heparina, tramitat pel Consorci de Salut i d’atenció social de Catalunya, per procediment obert i tràmit ordinari.

ENTITATS:

  • Hospital Sant Joan de Reus
  • Centre MQ de Reus
  • Fundació SAGESSA – Salut
  • Tortosa Salut
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Gestió Comarcal Hospitalària
  • Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa.

El  18.05.2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria a l’acte públic d’obertura dels sobres 0 +A, que tindrà lloc el proper 23 de maig del 2017 a les 12:00 hores.

Convocatòria sobre 0 +A

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE CUSTOM PACKS DE CATARACTES I PACKS DE VITRECTOMIA

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament de Custom Packs de Cataractes i Packs de Vitrectomia

ENTITATS: HSJR, CMQ, GECOHSA, HCA i T. SALUT.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 05.06.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Quadre de Característiques: Quadre de Característiques

Annexes: Annex 0 Annex 1 Annex 2 Annex 3

Models: 12. MODEL 1 (Sobre A) 13. MODEL 2 (Sobre B) 14. MODEL 3 (Sobre C)

Resolució de dubtes: Dubte Nº 1   –   Dubte Nº 2 –  Dubte Nº 3

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR LABORAL; EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA I RESTAURANT; I APROVISIONAMENT I EXPLOTACIÓ DE MAQUINÀRIA D’AUTOSERVEI (“VENDING”) DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

ASSUMPTE: DUBTE 1

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“(…) si seria possible presentar-nos a la licitació només al bloc que correspon al vending ja que com s’indica al Plec de Clàusules Administratives “l’empresa adjudicatària no podrà cedir ni subcontractar a cap altra entitat la prestació ni total ni parcial dels serveis objecte d’adjudicació, excepte el de les màquines d’autoservei” (pàgina 42), (…)”

 RESPOSTA

Es tracta d’un contracte de serveis la prestació principal del qual és la gestió de la cafeteria i el restaurant de l’Hospital, tant per usuaris com per a treballadors, essent l’aprovisionament i explotació de maquinària d’autoservei una prestació accessòria i, per tant, la única que es pot cedir o subcontractar.

 

ASSUMPTE: DUBTE 2

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Respecte a la licitació de menjador laboral de l´Hospital Comarcal de Mora d´Ebre, necessitaríem confirmar les següents dades:

        -Data i hora límits de presentació d´ofertes.

        -Contacte administratiu i contacte tècnic.

        -Nom de l´empresa del personal a subrogar.

        -Visites, si hi han.”

RESPOSTA

– Les ofertes es poden presentar fins les 18h. del dilluns 20 de maig.

– Per poder preservar la unitat de l’expedient de contractació, us preguem que qualsevol consulta s’efectuï a través del correu electrònic que consta en els plecs: efuster@grupsagessa.com i, una vegada rebuda, es traslladarà immediatament als tècnics corresponents o es posaran en contacte amb l’autor de la consulta.

– El nom de l’empresa del personal a subrogar és TOT SERVEI SANCHEZ BRULL SL

– Pel que fa a les visites, el punt 3.2.2. del PPT estableix el següent:

“Les empreses interessades podran realitzar una visita a les instal·lacions dins el termini de presentació d’ofertes. Les empreses que vulguin realitzar aquesta visita hauran de concretar prèviament la cita amb la secretaria de Direcció de l’Hospital (977401952, o dtorres@grupsagessa.com).”

Acord Marc per al subministrament sanitari dels equips d’infusió – CSC E 7/15 –

Acord Marc per al subministrament sanitari dels equips d’infusió – CSC F 7/15 –

Convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 22-03-2017 es fa públic la convocatòria d’obertura dels Sobres 0 (declaració de voluntat de voler participar o no) + A (informació tècnica) de la millora relativa als aspectes tècnics i econòmics per tal d’adjudicar els contractes derivats que es celebrarà el proper dimarts dia 28 de març del 2017 a les 12:00h: Convocatòria pública Sobres 0 + A

Anul·lació convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 24-03-2017 es fa públic l’anul·lació de la convocatòria d’obertura dels Sobres 0 + A del proper dimarts dia 28 de març del 2017: Anulada la Convocatòria sobre 0 +A

Resolució ampliació termini per a la subsanació de la presentació de mostres: A data 05-04-2017 es fa públic la Resolució a travès de la qual s’amplia el termini per a subsanar la presentació de mostres: Resolució ampliació del termini per a la presentació de les mostres sol·licitades

Convocatòria d’obertura dels sobres 0 + A: A data 3 de maig del 2017 es fa pública la convocatòria d’obertura dels sobres 0 + A. CONVOCATÒRIA SOBRE 0 + A

 

 

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR LABORAL; EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA I RESTAURANT; I APROVISIONAMENT I EXPLOTACIÓ DE MAQUINÀRIA D’AUTOSERVEI (“VENDING”) DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

TÍTOL: Contractació de la gestió del servei de menjador laboral; explotació del servei de cafeteria i restaurant; i aprovisionament i explotació de maquinària d’autoservei (“vending”) de l’Hospital Comarcal Móra d’Ebre.

ENTITAT:  GECOHSA

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 22.05.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Annexos: ANNEX 0 ; ANNEX 1 ; ANNEX 2 ; ANNEX 3

 

 

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE: Anunci declaració de desert

14_ANUNCI_DECLARACIO_DESERT

 

 

Acord Marc per al subministrament sanitari de bisturís (manuals i elèctrics)

Acord Marc per al subministrament sanitari de bisturís (manuals i elèctrics) – CSC E 4/15 –

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Gestió Comarcal Hospitalària: Resolució d’adjudicació