LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN ELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES QUE CONCERTIN LES ENTITATS HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA (NIF A-43.282.334); FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (NIF A 43.908.599).

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia 25.05.2017 a les 12:30h a les Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13, CP. 43.870 AMPOSTA.

HCA I FUSSMONT 73/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: ANUNCI ACTE OBERTURA SOBRE “B”

EXPEDIENT: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.  

 1. Entitat adjudicadora 
 • Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ
 • Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos d’Hospital Comarcal d’Amposta i Fundació Serveis Socials del Montsià
 • Número d’expedient: HCA-FUSSMONT 73/2016
 • Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/

2. Objecte del contracte

 • Tipus: Contracte de serveis.
 • Descripció: serveis de suport tècnic així com el manteniment preventiu, el manteniment correctiu i el manteniment tècnic legal i d’actualització de d’equips d’electromedicina i de diagnòstic per la imatge, respiradors, incubadores i bressols tèrmics, aparells de cirurgia per cataractes, autoclau (tècnic legal exclòs), làmpades quirúrgiques, bombes d’infusió, aparells mèdics calibració de bàscules i altres equips de mesura, aparells de presa de constants i equips de laboratori d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM (en endavant HCA) i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (en endavant FUSSMONT) d’acord a la distribució per lots que es descriurà en el Plec Tècnic, a la normativa d’aplicació, a les prescripcions dels manuals tècnics i recomanacions del fabricant amb la finalitat de garantir el correcte funcionament i seguretat als pacients, professionals i usuaris.
 • Lloc d’execució: Instal·lacions de l’Hospital Comarcal d’Amposta.
 • Lots: SÍ.
 • CPV: 50100000-6 a 50884000-5. “Serveis de Manteniment i Reparació”.
 • Termini: Vigència de dos (2) anys.
 • Admissió de pròrroga: es contempla la possibilitat d’una pròrroga bianual.
 1. Tramitació i procediment 
 • Tramitació: Ordinària.
 • Procediment: Obert conforme l’art. 157 del TRLCSP.
 • Criteris d’adjudicació: es troben detallats a la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives.De conformitat amb el que disposa la clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives es fa públic l’acte d’obertura del SOBRE B, que haurà de contenir la documentació que permeti valorar els criteris dependents d’un judici de valor i la documentació tècnica, presentats per les empreses admeses:
Dia Dimarts, 23 de maig de 2017
Lloc Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13
Hora 10.30 hores

 

Reus, 19 de maig de 2017

05_Anunci obertura sobre B

EXPEDIENT HCA i FUSSMONT 7/2017 CONTRACTE: AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT MÀQUINES DISPENSADORES DE BEGUDES CALENTES I FREDES I PRODUCTES ALIMENTARIS SÒLIDS (NO PERIBLES), EN ELS EDIFICIS TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ

 1. Entitat adjudicadora
 • Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.
 • Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ. Unitat de Contractació.
 • Número d’expedient: HCA i FUSSMONT 7/2017
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus
  • Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90
  • Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/
  • Correu electrònic: rodriguez@grupsagessa.com
  • Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el mateix dia de finalització del termini de presentació d’ofertes
 1. Objecte del contracte
 • Tipus: Autorització de domini públic
 • Descripció: L’objecte de l’autorització a que es refereix el present plec és l’ocupació d’un espai de domini públic, mitjançant màquines automàtiques dispensadores de begudes calentes i fredes i productes d’aliments sòlids (no peribles), en els centres:
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Edifici Rehabilitació d’Amposta
  • Hospital de Dia/ Rehabilitació Sant Carles de la Ràpita
  • Residència d’Avis i Centre de Dia d’Amposta.
 • Lloc d’execució:
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Edifici Rehabilitació d’Amposta
  • Hospital de Dia/ Rehabilitació Sant Carles de la Ràpit
  • Residència d’Avis i Centre de Dia d’Amposta.
 • Lots: Sí.
 • CPV: 29243300-7.
 • Termini: Vigència de dos (2) anys.
 • Admissió de pròrroga: Es contempla la possibilitat d’una pròrroga de DOS anys.
 1. Tramitació i procediment
 • Tramitació: Ordinària.
 • Procediment: Obert conforme l’art. 157 del TRLCSP.
 • Criteris d’adjudicació: es troben detallats a la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives.
 1. Valor estimat del contracte:
LOT IVA EXCLÒS IVA INCLÒS
1 25.200 euros 30.492 euros
2 8.400 euros 10.164 euros
 1. Pressupost base de licitació:

Pressupost anual: L’autoritzat haurà de satisfer anualment un cànon per ocupació de domini públic. El pressupost base de licitació millorable a l’alça, quin es troba dividit segons els centres, en virtut de diversos de les màquines que s’instal·laran, és el següent:

 • LOT 1: 6.300 euros iva exclòs.
 • LOT 2: 2.100 euros IVA exclòs.

Distribuïts segons les taules de la clàusula 11.1 del Plec de Clàusules Administratives.

Es permeten les modificacions previstes als Plecs.

6.- Garanties exigides:

 • Garantia provisional: No s’exigeix.
 • Garantia definitiva: De conformitat amb el previst a l’article 104 del TRLCSP, i vista la potestat dels ens del sector públic que no tenen la consideració d’administracions públiques d’exigir la prestació d’una garantia als licitadors o candidats per garantir la correcta execució del contracte, atès que l’incompliment de les obligacions assenyalades en el mateix podran ser objecte de sanció a càrrec de les factures que s’hagin d’abonar, a l’empara dels articles 25 TRLCSP i 1255 del Codi Civil.

S’exigeix a l’autoritzat la constitució d’una garantia definitiva equivalent a un 5% del cost anual del contracte, que s’anirà actualitzant en la mesura que puguin haver variacions per modificacions en l’objecte del contracte.

En el cas d’amortització o substitució dels valors que integren la garantia, l’autoritzat està obligat a reposar la garantia en igual quantia, sent a la seva costa l’atorgament dels documents necessaris a tal fi.

Els imports que s’hagin d’abonar per part de l’autoritzat asseguraran el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del contractista. Així mateix, respondran de les penalitats imposades al contractista, de les despeses originades a l’ens contractant per demora i/o incompliment, i dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte.

 • Classificació: fer el que s’estableixi als Plecs.
 • Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure la clàusula 14.2. del plec de clàusules administratives.

8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació

 • Data límit de presentació: 13 de juny de 2017 (dins del termini de trenta dies naturals (30), comptats des de la data de la publicació en el perfil del contractant del grup Sagessa)
 • Modalitat de presentació: presencial, d’acord amb les formes previstes per la legislació aplicable en matèria de contractació del sector públic. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes. La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
 • Lloc de presentació:
  • Dependència i domicili: Les proposicions es presentaran en el Registre de HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA I FUNDACIÓ SERVEIS SANITARIS DEL MONTSIÀ ( s’han de presentar en el termini assenyalat en aquest plec, en el registre de les entitats contractants, ubicat al centre sanitari HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, AVINGUDA DEL DR. JOSEP LAPORTE, 2, CP 43204, DE REUS (TARRAGONA); ADREÇAR-SE A LES OFICINES DE GINSA, AIE, i entrar per registre la documentació de l’oferta, amb destí Assessoria Jurídica / Unitat de Contractació. L’horari del registre d’entrada, coincident amb el de Secretaria, serà de dilluns a dijous, de 9h a 14:30h / i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. Fora d’aquest horari no serà admesa cap proposició.
 • Adreça electrònica: rodriguez@grupsagessa.com
 • Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: les proposicions presentades tenen caràcter ferm i han de mantenir-se 1 any un cop adjudicat el contracte.

9.- Obertura d’ofertes:

 • Data i hora: La que es publicarà al perfil del contractant.
 • Adreça: Hospital Comarcal d’Amposta, C/ Jacint Verdaguer, 11-13, 43870 AMPOSTA.
 • Localitat i codi postal: 43870 Amposta

10.- Despeses a càrrec de l’autoritzat: L’autoritzat assumirà totes les despeses derivades de les condicions especials d’execució del contracte, segons les especificacions establertes en el present plec de condicions administratives i la resta de documentació que l’acompanya, així com totes les despeses derivades d’aquesta contractació i les despeses de publicitat de la presenta licitació.

Anunci licitació

PCT

PCA

Annexos PCA

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 11

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 “1ª En caso de presentar el DEUC en el sobre A, ¿Es necesario aportar algún documento  más en el momento de presentación de la oferta o sería suficiente con presentar este documento?

 2º ¿Me podría facilitar los anexos en formato Word?”

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1. que regula el contingut del Sobre A, la presentació del DEUC no exclou la presentació de la resta de documentació que es regula a la citada clàusula, que serà preceptiva.

En relació a la segona qüestió plantejada, no és possible facilitar els annexos en el format sol·licitat.

dubte 11

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 10

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 ¿Podrías confirmarme la dirección de entrega de la oferta de licitación? “

 En cuanto a la hora de recepción, enviaremos nuestra oferta vía Correos, entiendo que el límite sería antes de las 18:30, correspondiente al cierre de la oficina de lunes a jueves, ¿verdad?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.2 relativa a la presentació de documentació i de proposicions, les empreses hauran de presentar la seva proposició al registre de les entitats contractants, ubicat al Hospital Sant Joan de Reus, a l’adreça Avinguda del Dr. Josep Laporte nº 2, C.P. 43202, de Reus (Tarragona) i adreçar-se a les oficines de GINSA AIE. La proposició s’haurà d’adreçar a la Assessoria Jurídica/ Unitat de Contractació.

Respecte al límit per enviar l’oferta, d’acord amb la clàusula 16.2. l’horari serà de dilluns a dijous de 9h a 14:30h i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. En conseqüència l’hora límit serà a les 18h del 9 de maig del 2017.

dubte 10

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 9

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Me gustaría saber si el ANEXO 1 sustituye a toda la documentación administrativa que hay que presentar en él SOBRE 1, ó hay que añadir mas documentación. “

RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 14.2 relativa a Requisits previs d’admissió d’ofertes: Condicions de capacitat i de solvència dels licitadors, el compliment dels requisits exigits en aquesta clàusula quedaran acreditats mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

No obstant això, la clàusula 16.3.1  que regula el contingut del Sobre A  estableix un llistat de tota la documentació que s’haurà d’incloure (entre aquesta l’Annex 1). Per tant, l’Annex 1 no substitueix la documentació administrativa que cal presentar de conformitat amb el PCA.

dubte 9

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 8

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “ A la hora de cumplimentar el DEUC,  

En la Parte IV. Criterios de Selección

Punto B. SOLVENICA ECONÓMICA Y FINANCIERA y Punto C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

 ¿Hay que cumplimentar estos puntos B y C? o ¿con la inclusión en el Sobre A de la Declaración responsable del ANNEX 1 cumplimentada queda acreditada esta Solvencia en la fase de licitación?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1 al seu apartat dos, es podrà optar o, per presentar la documentació del DEUC o per aportar la documentació relativa a la clàusula 19 en el moment oportú.

La documentació a la que fa referència la clàusula 19 és la requerida per acreditar la solvència econòmica i professional, regulada a la clàusula 14.2. Aquesta última clàusula estableix que en fase de licitació el compliment d’aquest extrem quedarà acreditat mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

Per tant, l’ empresa pot optar per presentar la documentació del DEUC o per presentar la declaració responsable, no obstant l’anterior, si l’empresa resultés adjudicatària, s’hauria d’aportar la documentació que es concreta a la clàusula 19.

dubte 8

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 7

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Solicitamos nos aclaren lo siguiente:

  En el punto 10  de la Cláusula 16.3.1 Contenido del sobre A, del Pliego de Cláusulas Administrativas, dice lo siguiente: 

10.Compromís de subscriure, previament a la signatura del contracte, la Polissa de Responsabilitat Civil indicada al quadre de característiques tecniques i a  la clausula setzena.

  ¿A qué  “clausula setzena “ se refiere? “

 RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, en la clàusula 16.3.1 hi ha un error de transcripció que no afecta al contingut de la clàusula, quin s’ha procedit a esmenar.

La Pòlissa de Responsabilitat Civil no es regula a la clàusula 16 sinó a la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques.

 

dubte 7

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 2

 Havent detectat una errada numèrica de transcripció continguda a la Clàusula 16.3.1 es procedeix a continuació, a la seva esmena i rectificació.

Aquesta errada consisteix en que la indicació establerta en la clàusula 16.3.1. de que la Pòlissa de Responsabilitat Civil es regula al quadre de característiques i a la clàusula setzena, no es correcta, atès que, la mencionada pòlissa es regula únicament a la clàusula novena del Plec de Prescripcions Tècniques.

Tal i com es desprèn, aquesta esmena no afecta al contingut de la clàusula, sinó que l’errada ha consistit en una remissió errònia a una clàusula diferent.

En conclusió, i en base a l’anterior, es procedeix a realitzar la següent esmena:

Es rectifica el punt 16.3.1 apartat 10, que queda redactat de la següent manera:

On hi diu:

“ 10. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada al quadre de característiques tècniques i a la clàusula setzena “

S’esmena l’errada, que queda redactada de la següent maner:

“ 10. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada a la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques“

 Reus, 4 de maig de 2017

Esmena 2 HCA_FUSSMONT 73_2016

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 6

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

Solicitamos una aclaración más, en lo que respecta al cumplimento del ANNEX MODEL C del Pliego de Cláusulas Administrativas, ¿Es necesario estar acreditado respecto al Sistema de Gestión mediambiental en las normes, la ISO 14001 y EMAS?  O por el contrario se puede acreditar la Certificacion de una de las dos normes?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat caldrà acreditar davant de l’òrgan de contractació el compliment amb la normativa que s’especifica tant en els Plecs com en l’Annex C. En cas que no s’aportin les certificacions que s’especifiquen en el mencionat Annex C, caldrà aportar una declaració degudament signada, així com, la documentació sigui necessària per acreditar el compliment a la legislació i a la normativa vigent en matèria de gestió ambiental.

dubte 6