CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES

 Havent detectat un error en la relació d’annexos en la clàusula 6. “DOCUMENTS QUE TENEN CARÀCTER CONTRACTUAL” es procedeix a realitzar la següent esmena i rectificació:

1.- ESMENA D’ERRADES RELATIVES  DE LA CLÀUSULA 6:

S’ha detectat un error de transcripció i relació dels annexos en la clàusula 6, essent la relació correcte aquella que es desprèn dels annexos penjats en el perfil del contractant, es procedeix a esmenar la relació d’annexos de la clàusula 6 quedant de la següent manera:

III. I els següents ANNEXOS:

 • ANNEX 0 : INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ D’OFERTA.
 • ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ARTICLE 146.1 DEL TRLCSP, SOBRE INCOMPLIMENT I CAPACITAT PER CONTRACTAR I ALTRES.
 • ANNEX 2: FORMULARI DE DADES.
 • ANNEX 3: OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT.
 • ANNEX 4: DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT
 • FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
 • ANNEXResolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimoni del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contractación Administrativa sobre la utlización del Documento Europeo único de Contractación previsto en la nueva directiva de contratación publica” (BOE de 8 d’abril de 2016) a efectes que les empreses interessades disposen de les instruccions per complimentar el DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) al qual es fa referència en aquest Plec de clàusules.

ESMENA HUJSR ANNEXOS

Reus, 19 de maig de 2017

EXPEDIENT HCA i FUSSMONT 7/2017 CONTRACTE: AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT MÀQUINES DISPENSADORES DE BEGUDES CALENTES I FREDES I PRODUCTES ALIMENTARIS SÒLIDS (NO PERIBLES), EN ELS EDIFICIS TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ

 1. Entitat adjudicadora
 • Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.
 • Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ. Unitat de Contractació.
 • Número d’expedient: HCA i FUSSMONT 7/2017
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus
  • Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90
  • Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/
  • Correu electrònic: rodriguez@grupsagessa.com
  • Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el mateix dia de finalització del termini de presentació d’ofertes
 1. Objecte del contracte
 • Tipus: Autorització de domini públic
 • Descripció: L’objecte de l’autorització a que es refereix el present plec és l’ocupació d’un espai de domini públic, mitjançant màquines automàtiques dispensadores de begudes calentes i fredes i productes d’aliments sòlids (no peribles), en els centres:
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Edifici Rehabilitació d’Amposta
  • Hospital de Dia/ Rehabilitació Sant Carles de la Ràpita
  • Residència d’Avis i Centre de Dia d’Amposta.
 • Lloc d’execució:
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Edifici Rehabilitació d’Amposta
  • Hospital de Dia/ Rehabilitació Sant Carles de la Ràpit
  • Residència d’Avis i Centre de Dia d’Amposta.
 • Lots: Sí.
 • CPV: 29243300-7.
 • Termini: Vigència de dos (2) anys.
 • Admissió de pròrroga: Es contempla la possibilitat d’una pròrroga de DOS anys.
 1. Tramitació i procediment
 • Tramitació: Ordinària.
 • Procediment: Obert conforme l’art. 157 del TRLCSP.
 • Criteris d’adjudicació: es troben detallats a la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives.
 1. Valor estimat del contracte:
LOT IVA EXCLÒS IVA INCLÒS
1 25.200 euros 30.492 euros
2 8.400 euros 10.164 euros
 1. Pressupost base de licitació:

Pressupost anual: L’autoritzat haurà de satisfer anualment un cànon per ocupació de domini públic. El pressupost base de licitació millorable a l’alça, quin es troba dividit segons els centres, en virtut de diversos de les màquines que s’instal·laran, és el següent:

 • LOT 1: 6.300 euros iva exclòs.
 • LOT 2: 2.100 euros IVA exclòs.

Distribuïts segons les taules de la clàusula 11.1 del Plec de Clàusules Administratives.

Es permeten les modificacions previstes als Plecs.

6.- Garanties exigides:

 • Garantia provisional: No s’exigeix.
 • Garantia definitiva: De conformitat amb el previst a l’article 104 del TRLCSP, i vista la potestat dels ens del sector públic que no tenen la consideració d’administracions públiques d’exigir la prestació d’una garantia als licitadors o candidats per garantir la correcta execució del contracte, atès que l’incompliment de les obligacions assenyalades en el mateix podran ser objecte de sanció a càrrec de les factures que s’hagin d’abonar, a l’empara dels articles 25 TRLCSP i 1255 del Codi Civil.

S’exigeix a l’autoritzat la constitució d’una garantia definitiva equivalent a un 5% del cost anual del contracte, que s’anirà actualitzant en la mesura que puguin haver variacions per modificacions en l’objecte del contracte.

En el cas d’amortització o substitució dels valors que integren la garantia, l’autoritzat està obligat a reposar la garantia en igual quantia, sent a la seva costa l’atorgament dels documents necessaris a tal fi.

Els imports que s’hagin d’abonar per part de l’autoritzat asseguraran el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del contractista. Així mateix, respondran de les penalitats imposades al contractista, de les despeses originades a l’ens contractant per demora i/o incompliment, i dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte.

 • Classificació: fer el que s’estableixi als Plecs.
 • Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure la clàusula 14.2. del plec de clàusules administratives.

8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació

 • Data límit de presentació: 13 de juny de 2017 (dins del termini de trenta dies naturals (30), comptats des de la data de la publicació en el perfil del contractant del grup Sagessa)
 • Modalitat de presentació: presencial, d’acord amb les formes previstes per la legislació aplicable en matèria de contractació del sector públic. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes. La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
 • Lloc de presentació:
  • Dependència i domicili: Les proposicions es presentaran en el Registre de HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA I FUNDACIÓ SERVEIS SANITARIS DEL MONTSIÀ ( s’han de presentar en el termini assenyalat en aquest plec, en el registre de les entitats contractants, ubicat al centre sanitari HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, AVINGUDA DEL DR. JOSEP LAPORTE, 2, CP 43204, DE REUS (TARRAGONA); ADREÇAR-SE A LES OFICINES DE GINSA, AIE, i entrar per registre la documentació de l’oferta, amb destí Assessoria Jurídica / Unitat de Contractació. L’horari del registre d’entrada, coincident amb el de Secretaria, serà de dilluns a dijous, de 9h a 14:30h / i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. Fora d’aquest horari no serà admesa cap proposició.
 • Adreça electrònica: rodriguez@grupsagessa.com
 • Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: les proposicions presentades tenen caràcter ferm i han de mantenir-se 1 any un cop adjudicat el contracte.

9.- Obertura d’ofertes:

 • Data i hora: La que es publicarà al perfil del contractant.
 • Adreça: Hospital Comarcal d’Amposta, C/ Jacint Verdaguer, 11-13, 43870 AMPOSTA.
 • Localitat i codi postal: 43870 Amposta

10.- Despeses a càrrec de l’autoritzat: L’autoritzat assumirà totes les despeses derivades de les condicions especials d’execució del contracte, segons les especificacions establertes en el present plec de condicions administratives i la resta de documentació que l’acompanya, així com totes les despeses derivades d’aquesta contractació i les despeses de publicitat de la presenta licitació.

Anunci licitació

PCT

PCA

Annexos PCA

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 12

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 Queremos presentar oferta al lote 17 (valorado en 4.500,00€) del expediente de referencia y vemos que se exige una póliza de seguro de responsabilidad civil 1MM de euros.

Actualmente tenemos una póliza de seguro con cobertura hasta $1MM lo que es ligeramente inferior a la cantidad establecida en los pliegos.

Teniendo en cuenta el importe de licitación del contrato y la normativa sobre contratación pública que la única referencia que hace al seguro de responsabilidad civil es que no sea inferior al valor estimado del contrato ¿podría entenderse en este caso que el importe cubierto por nuestra póliza es suficiente? Valor del contrato: 4.500€ – Cobertura de nuestro seguro actual: $1MM

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb el redactat de la clàusula 9 del plec de clàusules tècniques, que regula les assegurances, i que diu el següent:

L’adjudicatari haurà d’acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys ocasionats tant a tercers, pacients i usuaris, al personal dels Centres i als propis Centres Sanitaris d’HCA i FUSSMONT, per fets derivats de la presentació del servei contractat.

 Aquesta assegurança de responsabilitat civil haurà de tenir inclosa, els casos en què es dona cobertura, i el valor de la mateixa pels danys que es puguin ocasionar a terceres persones o al propi Centre Sanitari, com a conseqüència de les operacions de manteniment, avaries i també de possibles incidents dels aparells mèdics, objecte del contracte.

 Aquesta assegurança ha de cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer durant l’execució del contracte i que la vigència sigui almenys igual a la durada de l’execució prevista en la licitació.

 Els imports mínims per cobertura hauran de ser: 

 • Per Sinistre: 1 MM Euros
 • Per Víctima: 450.000 Euros

 L’adjudicatari està obligat a aportar una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

 La seva existència s’acreditarà mitjançant aportació de certificat d’entitat asseguradora on faci constar que es disposa d’aquesta assegurança contractada en els termes i condicions legalment establerts.

 Per tant, la pòlissa que presentin caldrà que cobreixi els extrems que es demanen en els Plecs i que han estat prèviament citats, això és una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

dubte 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR LABORAL; EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA I RESTAURANT; I APROVISIONAMENT I EXPLOTACIÓ DE MAQUINÀRIA D’AUTOSERVEI (“VENDING”) DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

ASSUMPTE: DUBTE 1

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“(…) si seria possible presentar-nos a la licitació només al bloc que correspon al vending ja que com s’indica al Plec de Clàusules Administratives “l’empresa adjudicatària no podrà cedir ni subcontractar a cap altra entitat la prestació ni total ni parcial dels serveis objecte d’adjudicació, excepte el de les màquines d’autoservei” (pàgina 42), (…)”

 RESPOSTA

Es tracta d’un contracte de serveis la prestació principal del qual és la gestió de la cafeteria i el restaurant de l’Hospital, tant per usuaris com per a treballadors, essent l’aprovisionament i explotació de maquinària d’autoservei una prestació accessòria i, per tant, la única que es pot cedir o subcontractar.

 

ASSUMPTE: DUBTE 2

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Respecte a la licitació de menjador laboral de l´Hospital Comarcal de Mora d´Ebre, necessitaríem confirmar les següents dades:

        -Data i hora límits de presentació d´ofertes.

        -Contacte administratiu i contacte tècnic.

        -Nom de l´empresa del personal a subrogar.

        -Visites, si hi han.”

RESPOSTA

– Les ofertes es poden presentar fins les 18h. del dilluns 20 de maig.

– Per poder preservar la unitat de l’expedient de contractació, us preguem que qualsevol consulta s’efectuï a través del correu electrònic que consta en els plecs: efuster@grupsagessa.com i, una vegada rebuda, es traslladarà immediatament als tècnics corresponents o es posaran en contacte amb l’autor de la consulta.

– El nom de l’empresa del personal a subrogar és TOT SERVEI SANCHEZ BRULL SL

– Pel que fa a les visites, el punt 3.2.2. del PPT estableix el següent:

“Les empreses interessades podran realitzar una visita a les instal·lacions dins el termini de presentació d’ofertes. Les empreses que vulguin realitzar aquesta visita hauran de concretar prèviament la cita amb la secretaria de Direcció de l’Hospital (977401952, o dtorres@grupsagessa.com).”

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 5

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “ Les envío este email para hacerles la siguiente consulta.

 En el PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT.2)

Ref: HCA-FUSSMONT 73/2016

Punto 3.9  Residus i reciclatges

 En este punto 3.9, Si una empresa no estuviese dada de alta para la recogida y gestión de los residuos de las piezas substituidas, ¿Podría en caso de que fuera adjudicataria, subcontratar a otra empresa que si lo estuviera para realizar dichos trabajos, ó quedaría excluida.”

 RESPOSTA

 En relació a la qüestió plantejada, d’acord amb la clàusula 33 del PCA es permet la subcontractació, sempre i quan, es compleixin els requisits i les obligacions de la mateixa clàusula, així com, de la resta de normativa aplicable.

No obstant això, recordem què d’acord amb la clàusula 18.3 del PCA relativa a incompliments que impliquen l’exclusió de les ofertes i la clàusula 14.2 del PCA relativa a la solvència tècnica, serà causa d’exclusió no acreditar la solvència tècnica i professional, és a dir, caldrà acreditar, entre d’altres, que es disposa dels mitjans personals i materials per dur a terme la gestió del servei.

dubte 5

LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 72/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SUBMINISTRAMENTS DE GAS NATURAL I ELECTRICITAT DE LES ENTITATS VINCULADES DIRECTA I INDIRECTAMENT AL MATEIX ÀMBIT DE GESTIÓ

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM (NIF A43096692); CENTRE M.Q. REUS, SA (NIF A43544733); FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT (NIF G43499326); GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, SA (NIF A43117233); SAGESSA ASSISTÈNCIA SANITARIA I SOCIAL, SA (NIF A43216779); GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM (NIF A43381193); ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA, SA (NIF A43647809); TORTOSA SALUT, SL (NIF B55587786); FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL (NIF G43947548), GESTIÓ INTEGRAL SANITÀRIA I ASSISTENCIAL, AIE (NIF V43496652)

ASSUMPTE: Anunci declaració de desert

14_ANUNCI_DECLARACIO_DESERT

 

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 4

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Buenos días,

Respecto a la licitación del “Asunto”, solicitamos nos aclaren:

Según el Pliego de Cláusulas Administrativas en el Punto 2,  en el siguiente párrafo dice:

 Les ofertes es podran presentar pera un, diversos o tots els lots. En qualsevol cas, si es vol optar per la totalitat del contacte, s’haura de presentar ofertes individualitzades pera a cada lot de manera complerta, caldra especificar de forma clara i entenedora per part deis licitadors el/s lot/s al/s qual/s concorren; no s’acceptara la presentació d’una oferta global perla totalitat deis lots si es presenta per mitja d’aqueta formula s’excloura el licitador.

Nuestra pregunta es:

¿Es necesario presentar un sobre A por cada lote al que licitemos?”

RESPOSTA

En relació a la qüestió plantejada que realitza fent referència a l’expedient HUSJR 73/2016 Hospital Comarcal d’Amposta, entenem que es tracta d’una confusió i la consulta plantejada fa referencia a la licitació HCA I FUSSMONT 73/2016, atès que al número que es fa referència és al que pertany a la licitació de Hospital Comarcal d’Amposta i Fundació de Serveis Socials del Montsià i no a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Un cop aclarit el punt anterior, respecte el dubte plantejat, el licitador que vulgui presentar proposicions per més d’un lot, d’acord amb la clàusula 2 del PCA, podrà aportar la documentació que es sol·licita en el sobre A, en un únic sobre.

Tanmateix, en relació a la documentació especifica de cada LOT (sobre B i C) s’ha de presentar la documentació de tots els LOTS en un únic sobre B i un únic sobre C, no obstant això, l’oferta s’haurà de fer de forma individualitzada per cada LOT al qual l’empresa vol presentar la seva proposició i assenyalant a quin LOT correspon l’oferta.

DUBTE 4

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Dies de visita previstos per a les empreses licitadores

S’han previst tres dies alternatius de visites a les instal·lacions del centre:

Dimecres 3 de maig a les 15:00

Dijous 4 de maig a les 11:00

Divendres 5 maig a les 9:00

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça, tomas.gibert@grupsagessa.com

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

ASSUMPTE: VISITES

Se’ns planteja la següent qüestió la qual passem a transcriure de forma literal:

Ens posem en contacte amb vostè per tal de mostrar el nostre interès en poder fer-li una visita en relació al concurs de l’expedient 44/2016 de manteniment d’electromedicina dels equips mèdics del seu hospital.

RESPOSTA:

Tal com estableix  la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, es preveu la possibilitat de visitar les instal·lacions del centre a les empreses licitadores interessades per tal de tenir una visió d’àmbit i abast del que disposa tant l’equipament com de les instal·lacions que s’indiquen en el plec tècnic, i puguin presentar la seva proposta econòmica per tal de garantir el nivell òptim de les prestacions, la continuïtat del funcionament dels equips, instal·lacions i durabilitat.

D’acord amb l’exposat, s’han previst tres dies alternatius de visites:

Dimecres 3 de maig a les 15:00

Dijous 4 de maig a les 11:00

Divendres 5 maig a les 9:00

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça;

tomas.gibert@grupsagessa.com.

Reus, 27 d’abril de 2017

VISITES

HJSR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 27/04/2017_2)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170427_2