CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 3

 Havent detectat una errada en l’Annex 3 Assumpte: Oferta econòmica i criteris avaluables objectivament, es procedeix a realitzar la següent esmena i rectificació:

 1.- ESMENA D’ERRADES ANNEX 3:

S’ha detectat un error en l’enumeració de les columnes del document Excel (oferta econòmica) adjunt:

Al darrer paràgraf de l’Annex 3 on hi diu:

A prestar el servei objecte del contracte esmentat amb subjecció estricta a les condicions i els requisits indicats per un preu total anual tancat de ___________________ (en lletres i en números) euros, IVA exclòs, desglossat de la manera següent, a saber de (el licitador ha d’omplir les cel·les en blanc dels LOTS que presenta oferta de la taula adjunta. Els preus de les columnes A, B, C i D són màxims):

Ha de dir:

A prestar el servei objecte del contracte esmentat amb subjecció estricta a les condicions i els requisits indicats per un preu total anual tancat de ___________________ (en lletres i en números) euros, IVA exclòs, desglossat de la manera següent, a saber de (el licitador ha d’omplir les cel·les en blanc dels LOTS que presenta oferta de la taula adjunta. Els preus de les columnes A, B i C són màxims):

ESMENA ANNEX 3

HCA I FUSSMONT 73/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: ANUNCI ACTE OBERTURA SOBRE “B”

EXPEDIENT: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.  

 1. Entitat adjudicadora 
 • Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ
 • Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos d’Hospital Comarcal d’Amposta i Fundació Serveis Socials del Montsià
 • Número d’expedient: HCA-FUSSMONT 73/2016
 • Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/

2. Objecte del contracte

 • Tipus: Contracte de serveis.
 • Descripció: serveis de suport tècnic així com el manteniment preventiu, el manteniment correctiu i el manteniment tècnic legal i d’actualització de d’equips d’electromedicina i de diagnòstic per la imatge, respiradors, incubadores i bressols tèrmics, aparells de cirurgia per cataractes, autoclau (tècnic legal exclòs), làmpades quirúrgiques, bombes d’infusió, aparells mèdics calibració de bàscules i altres equips de mesura, aparells de presa de constants i equips de laboratori d’Hospital Comarcal d’Amposta, SAM (en endavant HCA) i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (en endavant FUSSMONT) d’acord a la distribució per lots que es descriurà en el Plec Tècnic, a la normativa d’aplicació, a les prescripcions dels manuals tècnics i recomanacions del fabricant amb la finalitat de garantir el correcte funcionament i seguretat als pacients, professionals i usuaris.
 • Lloc d’execució: Instal·lacions de l’Hospital Comarcal d’Amposta.
 • Lots: SÍ.
 • CPV: 50100000-6 a 50884000-5. “Serveis de Manteniment i Reparació”.
 • Termini: Vigència de dos (2) anys.
 • Admissió de pròrroga: es contempla la possibilitat d’una pròrroga bianual.
 1. Tramitació i procediment 
 • Tramitació: Ordinària.
 • Procediment: Obert conforme l’art. 157 del TRLCSP.
 • Criteris d’adjudicació: es troben detallats a la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives.De conformitat amb el que disposa la clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives es fa públic l’acte d’obertura del SOBRE B, que haurà de contenir la documentació que permeti valorar els criteris dependents d’un judici de valor i la documentació tècnica, presentats per les empreses admeses:
Dia Dimarts, 23 de maig de 2017
Lloc Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13
Hora 10.30 hores

 

Reus, 19 de maig de 2017

05_Anunci obertura sobre B

EXPEDIENT HCA i FUSSMONT 7/2017 CONTRACTE: AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT MÀQUINES DISPENSADORES DE BEGUDES CALENTES I FREDES I PRODUCTES ALIMENTARIS SÒLIDS (NO PERIBLES), EN ELS EDIFICIS TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ

 1. Entitat adjudicadora
 • Organisme: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.
 • Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I LA FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ. Unitat de Contractació.
 • Número d’expedient: HCA i FUSSMONT 7/2017
 • Obtenció de documentació i informació:
  • Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus
  • Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28/Telefax: 977 32 36 90
  • Adreça del perfil de contractant: http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/
  • Correu electrònic: rodriguez@grupsagessa.com
  • Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins el mateix dia de finalització del termini de presentació d’ofertes
 1. Objecte del contracte
 • Tipus: Autorització de domini públic
 • Descripció: L’objecte de l’autorització a que es refereix el present plec és l’ocupació d’un espai de domini públic, mitjançant màquines automàtiques dispensadores de begudes calentes i fredes i productes d’aliments sòlids (no peribles), en els centres:
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Edifici Rehabilitació d’Amposta
  • Hospital de Dia/ Rehabilitació Sant Carles de la Ràpita
  • Residència d’Avis i Centre de Dia d’Amposta.
 • Lloc d’execució:
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Edifici Rehabilitació d’Amposta
  • Hospital de Dia/ Rehabilitació Sant Carles de la Ràpit
  • Residència d’Avis i Centre de Dia d’Amposta.
 • Lots: Sí.
 • CPV: 29243300-7.
 • Termini: Vigència de dos (2) anys.
 • Admissió de pròrroga: Es contempla la possibilitat d’una pròrroga de DOS anys.
 1. Tramitació i procediment
 • Tramitació: Ordinària.
 • Procediment: Obert conforme l’art. 157 del TRLCSP.
 • Criteris d’adjudicació: es troben detallats a la clàusula 12.3 del plec de clàusules administratives.
 1. Valor estimat del contracte:
LOT IVA EXCLÒS IVA INCLÒS
1 25.200 euros 30.492 euros
2 8.400 euros 10.164 euros
 1. Pressupost base de licitació:

Pressupost anual: L’autoritzat haurà de satisfer anualment un cànon per ocupació de domini públic. El pressupost base de licitació millorable a l’alça, quin es troba dividit segons els centres, en virtut de diversos de les màquines que s’instal·laran, és el següent:

 • LOT 1: 6.300 euros iva exclòs.
 • LOT 2: 2.100 euros IVA exclòs.

Distribuïts segons les taules de la clàusula 11.1 del Plec de Clàusules Administratives.

Es permeten les modificacions previstes als Plecs.

6.- Garanties exigides:

 • Garantia provisional: No s’exigeix.
 • Garantia definitiva: De conformitat amb el previst a l’article 104 del TRLCSP, i vista la potestat dels ens del sector públic que no tenen la consideració d’administracions públiques d’exigir la prestació d’una garantia als licitadors o candidats per garantir la correcta execució del contracte, atès que l’incompliment de les obligacions assenyalades en el mateix podran ser objecte de sanció a càrrec de les factures que s’hagin d’abonar, a l’empara dels articles 25 TRLCSP i 1255 del Codi Civil.

S’exigeix a l’autoritzat la constitució d’una garantia definitiva equivalent a un 5% del cost anual del contracte, que s’anirà actualitzant en la mesura que puguin haver variacions per modificacions en l’objecte del contracte.

En el cas d’amortització o substitució dels valors que integren la garantia, l’autoritzat està obligat a reposar la garantia en igual quantia, sent a la seva costa l’atorgament dels documents necessaris a tal fi.

Els imports que s’hagin d’abonar per part de l’autoritzat asseguraran el compliment de l’objecte del contracte i les obligacions del contractista. Així mateix, respondran de les penalitats imposades al contractista, de les despeses originades a l’ens contractant per demora i/o incompliment, i dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’execució del contracte.

 • Classificació: fer el que s’estableixi als Plecs.
 • Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure la clàusula 14.2. del plec de clàusules administratives.

8.- Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació

 • Data límit de presentació: 13 de juny de 2017 (dins del termini de trenta dies naturals (30), comptats des de la data de la publicació en el perfil del contractant del grup Sagessa)
 • Modalitat de presentació: presencial, d’acord amb les formes previstes per la legislació aplicable en matèria de contractació del sector públic. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes. La comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
 • Lloc de presentació:
  • Dependència i domicili: Les proposicions es presentaran en el Registre de HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA I FUNDACIÓ SERVEIS SANITARIS DEL MONTSIÀ ( s’han de presentar en el termini assenyalat en aquest plec, en el registre de les entitats contractants, ubicat al centre sanitari HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, AVINGUDA DEL DR. JOSEP LAPORTE, 2, CP 43204, DE REUS (TARRAGONA); ADREÇAR-SE A LES OFICINES DE GINSA, AIE, i entrar per registre la documentació de l’oferta, amb destí Assessoria Jurídica / Unitat de Contractació. L’horari del registre d’entrada, coincident amb el de Secretaria, serà de dilluns a dijous, de 9h a 14:30h / i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. Fora d’aquest horari no serà admesa cap proposició.
 • Adreça electrònica: rodriguez@grupsagessa.com
 • Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: les proposicions presentades tenen caràcter ferm i han de mantenir-se 1 any un cop adjudicat el contracte.

9.- Obertura d’ofertes:

 • Data i hora: La que es publicarà al perfil del contractant.
 • Adreça: Hospital Comarcal d’Amposta, C/ Jacint Verdaguer, 11-13, 43870 AMPOSTA.
 • Localitat i codi postal: 43870 Amposta

10.- Despeses a càrrec de l’autoritzat: L’autoritzat assumirà totes les despeses derivades de les condicions especials d’execució del contracte, segons les especificacions establertes en el present plec de condicions administratives i la resta de documentació que l’acompanya, així com totes les despeses derivades d’aquesta contractació i les despeses de publicitat de la presenta licitació.

Anunci licitació

PCT

PCA

Annexos PCA

 

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

ASSUMPTE: DUBTE 11

Se’ns planteja la següent qüestió la qual passem a transcriure de forma literal:

“M’agradaria saber a on puc trobar tots el annexos de l’expedient HSJR 44/2016 ja que a la plana de perfil del contractant no hi manera, quan faig la recerca  de annexos hem dia que al perfil del contractant, però els annexos que surten son uns altres ASUNTO DUDA 10 t’adreça al perfil del contractant sagessa i quan clicas l’enllaç t’envia a un altre concurs, adjunto pantalla del que surt, no hi ha manera de trobar els annexos i els necessito.”

 RESPOSTA:

Per tal de facilitar la localització dels annexos de l’expedient HSJR 44/2016, passem a copiar el link directe als mateixos :

http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant/wp-content/uploads/2017/03/annexosPCAHUSJRmantenimentaparells.pdf

DUBTE 11

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASUNTO: DUDA 10

Se plantea la siguiente solicitud que pasamos a transcribir:

1.-  EL DEUC hace referencia únicamente al formato HML, ¿Es exclusivamente en éste formato o también puede presentarse en formato PDF?

 2.- En la PCAHUSJR, ¿Podría indicarme dónde encontrar  los anexos a los que hace referencia?

RESPUESTA:

1.- Tal y como establece la cláusula 16.3.1 del PCA no establece el formato de presentación del DEUC, en consecuencia se puede presentar en formato PDF, ya que el formato a que se hace referencia en dicha cláusula es el formato XML establecido por la Comisión Europea para que los licitadores puedan rellenar directamente el mismo e imprimirlo, firmarlo e incorporarlo en la documentación a presentar.

2.- Los anexos a los que hace referencia el pliego de condiciones administrativas (PCA) de la licitación de referencia, se encuentran en el perfil del contratante del Grup Sagessa, http://www.grupsagessa.cat/perfildelcontractant, en el apartado de HSJR.

Dubte 10

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 12

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 Queremos presentar oferta al lote 17 (valorado en 4.500,00€) del expediente de referencia y vemos que se exige una póliza de seguro de responsabilidad civil 1MM de euros.

Actualmente tenemos una póliza de seguro con cobertura hasta $1MM lo que es ligeramente inferior a la cantidad establecida en los pliegos.

Teniendo en cuenta el importe de licitación del contrato y la normativa sobre contratación pública que la única referencia que hace al seguro de responsabilidad civil es que no sea inferior al valor estimado del contrato ¿podría entenderse en este caso que el importe cubierto por nuestra póliza es suficiente? Valor del contrato: 4.500€ – Cobertura de nuestro seguro actual: $1MM

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb el redactat de la clàusula 9 del plec de clàusules tècniques, que regula les assegurances, i que diu el següent:

L’adjudicatari haurà d’acreditar haver constituït una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi els danys ocasionats tant a tercers, pacients i usuaris, al personal dels Centres i als propis Centres Sanitaris d’HCA i FUSSMONT, per fets derivats de la presentació del servei contractat.

 Aquesta assegurança de responsabilitat civil haurà de tenir inclosa, els casos en què es dona cobertura, i el valor de la mateixa pels danys que es puguin ocasionar a terceres persones o al propi Centre Sanitari, com a conseqüència de les operacions de manteniment, avaries i també de possibles incidents dels aparells mèdics, objecte del contracte.

 Aquesta assegurança ha de cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer durant l’execució del contracte i que la vigència sigui almenys igual a la durada de l’execució prevista en la licitació.

 Els imports mínims per cobertura hauran de ser: 

 • Per Sinistre: 1 MM Euros
 • Per Víctima: 450.000 Euros

 L’adjudicatari està obligat a aportar una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

 La seva existència s’acreditarà mitjançant aportació de certificat d’entitat asseguradora on faci constar que es disposa d’aquesta assegurança contractada en els termes i condicions legalment establerts.

 Per tant, la pòlissa que presentin caldrà que cobreixi els extrems que es demanen en els Plecs i que han estat prèviament citats, això és una assegurança d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura no inferior a 1.000.000.- euros per sinistre i 450.000 euros per víctima; o si escau, a l’import al qual per raó de la seva professió o activitat estigui legalment obligat. En aquest últim cas, caldrà que l’adjudicatari aporti quanta documentació sigui necessària per justificar aquests extrems.

dubte 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASUNTO: DUDA 9

Se plantea la siguiente solicitud que pasamos a transcribir:

 “1.- En caso de presentarse a más de un lote, ¿hay que hacer la oferta administrativa por cada lote o se puede hacer una conjunta?

 2.- En la página 23 del PPT, aparece que se consiguen 2 puntos por préstamos de equipos y 2 puntos por sustitución de sondas. Si nos presentamos a lotes en los que, por volumen y complejidad de los sistemas, es imposible prestar un equipo y no nos presentamos a los ecógrafos, ¿Cómo evalúan estos 4 puntos?, ¿Se pueden recuperar?”.

RESPUESTA:

1.- Si se presentan en más de un lote la proposición la pueden hacer conjunta, aportando la documentación común una sola vez y unitariamente para cada lote la documentación específica de estos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del PCA.

2.- Respecto a la consulta efectuada, ésta fue motivo de respuesta en la duda 8. .

En relación a la puntuación por préstamos de equipos será puntuable en el supuesto que sea legalmente posible, sino no será puntuable para ninguno de los licitadores, no siendo recuperables dichos puntos.

Respecto a la sustitución de sondas, será puntuable si es posible dicha substitución, en el supuesto que no existiera esta posibilidad no será puntuable para ninguno de los licitadores ni recuperables dichos puntos.

Dubte 9

ASSUMPTE: DUBTES 1

CONTRACTACIÓ 73/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

ASSUMPTE: DUBTES 1

 Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “Les agradeceríamos muchísimo nos proporcionaran el documento PPT ANNEX1, con la marca de los equipos, su descripción y su correspondiente número de serie y tanto este documento como el formulario económico, en versión Excel para una mayor manejabilidad”

RESPOSTA:

Els informem que hem procedit a publicar en el perfil del contractant el formulari de l’oferta econòmica (que és l’annex 1 del PPT), en format Excel per tal de facilitar la presentació de les ofertes als interessats.

Respecte a la informació que se’ns requereix complimentar respecte de la marca, descripció i número de sèrie, s’informa que s’ha procedit a complimentar el número de sèrie i model per facilitar als interessats la presentació de les seves ofertes, en contestació al requeriment efectuat.

En atenció al requeriment de subministrament de la marca, s’informa que no és possible proporcionar-la, en atenció al següent:

D’acord amb l’article 117.8 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que transcrivim literalment, s’estableix que:

“Llevat que ho justifiqui l’objecte del contracte, les especificacions tècniques no podran mencionar una fabricació o una procedència determinada o un procediment concret, ni fer referència a una marca, a una patent o a un tipus, origen o a una producció determinats amb la finalitat de afavorir o descartar certes empreses o certs productes.”

Aplicant un criteri de prudència jurídica per tal de no afavorir o descartar a certes empreses i en aplicació dels principis de no discriminació, igualtat i transparència, considerem que no és necessari mencionar la marca dels equips mèdics en qüestió, atès que l’objecte del contracte no ho requereix.

En qualsevol cas, recordem que d’acord amb la clàusula 14.1.2. del plec de Clàusules Administratives, que regula les normes generals per a la vista a les instal·lacions:

“S’obre la possibilitat de visitar les instal·lacions del centre mitjançant un correu electrònic dirigit a l’atenció de la Secretaria de Direcció al e-mail manel.alves@grupsagessa.com, d’aquesta manera les empreses licitadores interessades, tinguin una visió d’àmbit i abast del que disposa l’edifici, tant de l’equipament com de les instal·lacions que s’indiquen en el Plec Tècnic, i puguin presentar la seva proposta econòmica per tal de garantir el nivell òptim de les prestacions, la continuïtat del funcionament dels equips, instal·lacions i llur durabilitat.”       

Reus, 10 d’ abril del 2017      

Dubte 1

Annex 1 PPT

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 1

HCA-FUSSMONT 73/2016: CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, RESPIRADORS, INCUBADORES I BRESSOLS TÈRMICS, CIRURGIA PER CATARACTES, AUTOCLAUS, LAMPADES QUIRÚRGIQUES, BOMBES D’INFUSSIÓ, APARELLS MÈDICS I CALIBRACIÓ DE BÀSCULES I ALTRES EQUIPS DE MESURA, EQUIPS DE PRESA DE CONSTANTS I EQUIPS DE LABORATORI D’ HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A.M i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

Havent detectat una errada a la data límit de presentació de sol·licituds, que constava com a tal el dia 8 maig del 2017. Es procedeix a la seva esmena i rectificació i la data límit de presentació de sol·licituds correcta passa a ser el 9 de maig del 2017 (quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

La qual cosa s’esmena pel seu coneixement i efectes.

Reus, 5 d’abril de 2017

Esmena 1 HCA_FUSSMONT 73_2016