GECOHSA 33/2017

TÍTOL: Contractació per l’adquisició d’una Sala de Radiologia convencional digital així com el seu manteniment.

ENTITATS: GESTIÓ COMARCAL HOSPITALÀRIA, S.A. (A-43.117.233)

ASSUMPTE: Publicació visites

D’acord amb l’assenyalat a la clàusula 2 apartat 6 del plec de prescripcions tècniques que regeixen l’expedient GECOHSA 33/2017, un cop passat el termini per sol·licitar visita a les instal·lacions de la Sala de Radiologia de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, s’informa que la data de visita serà el proper dia 21 de juliol del 2017 a les 11:30h.

 

El punt de trobada serà a la Zona de Radiologia de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, ubicat al C/ Benet Messeguer, s/n, C.P. 43.740 de Móra d’Ebre (preguntar pel Dr. David Lucas).

VISITES

GECOHSA 21/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT I ALTRES DE LES INSTAL·LACIONS DE L’HOSPITAL COMARCAL de MÓRA D’EBRE

ASSUMPTE: Visites a les instal·lacions de l’Hospital Comarcal de Mòra d’Ebre

Per sol·licitud dels interessats, es fixa els següents dies per poder realitzar una visita a les instal·lacions de l’Hospital Comarcal de Mòra d’Ebre:

 • Dimecres 12 de juliol del 2017 a les 11 a.m.
 • Dijous 13 de juliol del 2017 a les 11 a.m.
 • Divendres 14 de juliol del 2017 a les 11 a.m.

S’agrairia que es confirmes l’assistència, així com el dia de visita a la següent adreça:

dtorres@grupsagessa.com /  rperis@grupsagessa.cat

visites

OBERTURA SOBRE C EXP. HUSJR 44/2016

EXPEDIENT 44/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS

ENTITATS: HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc:

Dia Dijous, 6 de juliol del 2017
Lloc Oficines de GINSA, AIE (Sala 2) ubicades al centre sanitari Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Avinguda del Sr. Josep Laporte nº2, CP. 43204, de Reus (Tarragona).
 
Hora 13:.30 hores

01_Anunci obertura sobre C

GECOHSA 21/2016

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT I ALTRES DE LES INSTAL·LACIONS DE L’HOSPITAL COMARCAL MÓRA D’EBRE

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 7/8/2017

PPT

ANNEX 0 PPT_DOCUMENTACIO_SOBRE_B_SOBRE_C

ANNEX 1 Instalacions_Mora

PCA

ANNEXOS_MANTENIMENT

ANUNCI_LICITACIO

DEUC

DOUE

L’Annex del DEUC en format xml es pot sol·licitar als següents correus: sandra.rodriguez@grupsagessa.com

 

OBERTURA SOBRE B EXPEDIENT HCA i FUSSMONT 7/2017

Títol:AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT MÀQUINES DISPENSADORES DE BEGUDES CALENTES I FREDES I PRODUCTES ALIMENTARIS SÒLIDS (NO PERIBLES), EN ELS EDIFICIS TITULARITAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA (FUSSMONT) I HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA.

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. i FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc:

Dia Dimarts, 27 de juny de 2017
Lloc Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13 
Hora 10.00 hores

 

LICITACIÓ CONJUNTA (GESAT i TS) 32/2017

TÍTOL: Contractació conjunta del servei de bugaderia amb lloguer de roba per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, i (ii) Clínica Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especial d’ocupació per al foment de l’ocupació i recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o d’exclusió social.

ENTITATS: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM i TORTOSA SALUT, SL

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 01.08.2017

ANUNCI_LICITACIO

PPT

ANNEX 4-8
PCA
ANNEX_0
ANNEX_1
ANNEX_2
ANNEX_3_MODEL_OFERTA_ECONOMICA_2
Enviament anunci al DOUE
ANNEX_DEUC
ANNEX_RESOLUCION_6_04_2016
L’Annex del DEUC en format xml es pot sol·licitar als següents correus: andrea.teruel@grupsagessa.com  isivill@grupsagessa.com

HSJR 44/2016

ASSUMPTE: Modificació de la Mesa

TÍTOL: CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE LA IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Es comunica que la composició  de la Mesa de Contractació ha estat modificada i queda constituïda de la següent manera:

 • President: Joan Gene Diaz, Director de Serveis i Recursos d’HUSJR, o persona en qui delegui.
 • Vocal: Sr. Jordi Estrada Gutiérrez. Responsable Econòmic-Financer d’HUSJR, o persona en qui delegui.
 • Vocal: Sra. Andrea Teruel. Lletrada de l’Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.
 • Vocal: Sr. Tomàs Gibert Bonastre Cap de Manteniment de l’HUSJR.
 • Vocal: Sr. Xavier Bru Budesca, Gerent de GINSA, IAE, Grup Sagessa, o persona en qui delegui.
 • Vocal: Sr. Manel Artigues Pedrola; Director del Servei de Protecció Radiològica i Física Mèdica. (pels lots 5 i 13)
 • Vocal: Sr. Jesús Ariño Oliver, Físic Adjunt (pels lots 5 i 13)
 • Vocal: Sr. Manuel Gonzalez Leyba, Físic Adjunt (pels lots 5 i 13)
 • Secretari/ària: Sra. Sandra Rodríguez. Lletrada Assessoria Jurídica de GINSA, AIE.