LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN ELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES QUE CONCERTIN LES ENTITATS HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA (NIF A-43.282.334); FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (NIF A 43.908.599).

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc el dia 25.05.2017 a les 12:30h a les Oficines de l’Hospital Comarcal d’Amposta, C/ de Jacint Verdaguer 11-13, CP. 43.870 AMPOSTA.

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES

 Havent detectat un error en la relació d’annexos en la clàusula 6. “DOCUMENTS QUE TENEN CARÀCTER CONTRACTUAL” es procedeix a realitzar la següent esmena i rectificació:

1.- ESMENA D’ERRADES RELATIVES  DE LA CLÀUSULA 6:

S’ha detectat un error de transcripció i relació dels annexos en la clàusula 6, essent la relació correcte aquella que es desprèn dels annexos penjats en el perfil del contractant, es procedeix a esmenar la relació d’annexos de la clàusula 6 quedant de la següent manera:

III. I els següents ANNEXOS:

  • ANNEX 0 : INSTÀNCIA DE PRESENTACIÓ D’OFERTA.
  • ANNEX 1: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ARTICLE 146.1 DEL TRLCSP, SOBRE INCOMPLIMENT I CAPACITAT PER CONTRACTAR I ALTRES.
  • ANNEX 2: FORMULARI DE DADES.
  • ANNEX 3: OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AVALUABLES OBJECTIVAMENT.
  • ANNEX 4: DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT
  • FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)
  • ANNEXResolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimoni del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contractación Administrativa sobre la utlización del Documento Europeo único de Contractación previsto en la nueva directiva de contratación publica” (BOE de 8 d’abril de 2016) a efectes que les empreses interessades disposen de les instruccions per complimentar el DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) al qual es fa referència en aquest Plec de clàusules.

ESMENA HUJSR ANNEXOS

Reus, 19 de maig de 2017

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 11

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 “1ª En caso de presentar el DEUC en el sobre A, ¿Es necesario aportar algún documento  más en el momento de presentación de la oferta o sería suficiente con presentar este documento?

 2º ¿Me podría facilitar los anexos en formato Word?”

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1. que regula el contingut del Sobre A, la presentació del DEUC no exclou la presentació de la resta de documentació que es regula a la citada clàusula, que serà preceptiva.

En relació a la segona qüestió plantejada, no és possible facilitar els annexos en el format sol·licitat.

dubte 11

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 10

Se’ns planteja les següents qüestions que passem a transcriure de forma literal:

 ¿Podrías confirmarme la dirección de entrega de la oferta de licitación? “

 En cuanto a la hora de recepción, enviaremos nuestra oferta vía Correos, entiendo que el límite sería antes de las 18:30, correspondiente al cierre de la oficina de lunes a jueves, ¿verdad?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.2 relativa a la presentació de documentació i de proposicions, les empreses hauran de presentar la seva proposició al registre de les entitats contractants, ubicat al Hospital Sant Joan de Reus, a l’adreça Avinguda del Dr. Josep Laporte nº 2, C.P. 43202, de Reus (Tarragona) i adreçar-se a les oficines de GINSA AIE. La proposició s’haurà d’adreçar a la Assessoria Jurídica/ Unitat de Contractació.

Respecte al límit per enviar l’oferta, d’acord amb la clàusula 16.2. l’horari serà de dilluns a dijous de 9h a 14:30h i de 15:30h a 18h; i divendres de 9h a 14:30h. En conseqüència l’hora límit serà a les 18h del 9 de maig del 2017.

dubte 10

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 9

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Me gustaría saber si el ANEXO 1 sustituye a toda la documentación administrativa que hay que presentar en él SOBRE 1, ó hay que añadir mas documentación. “

RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 14.2 relativa a Requisits previs d’admissió d’ofertes: Condicions de capacitat i de solvència dels licitadors, el compliment dels requisits exigits en aquesta clàusula quedaran acreditats mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

No obstant això, la clàusula 16.3.1  que regula el contingut del Sobre A  estableix un llistat de tota la documentació que s’haurà d’incloure (entre aquesta l’Annex 1). Per tant, l’Annex 1 no substitueix la documentació administrativa que cal presentar de conformitat amb el PCA.

dubte 9

 

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 8

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “ A la hora de cumplimentar el DEUC,  

En la Parte IV. Criterios de Selección

Punto B. SOLVENICA ECONÓMICA Y FINANCIERA y Punto C. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

 ¿Hay que cumplimentar estos puntos B y C? o ¿con la inclusión en el Sobre A de la Declaración responsable del ANNEX 1 cumplimentada queda acreditada esta Solvencia en la fase de licitación?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat, i d’acord amb la clàusula 16.3.1 al seu apartat dos, es podrà optar o, per presentar la documentació del DEUC o per aportar la documentació relativa a la clàusula 19 en el moment oportú.

La documentació a la que fa referència la clàusula 19 és la requerida per acreditar la solvència econòmica i professional, regulada a la clàusula 14.2. Aquesta última clàusula estableix que en fase de licitació el compliment d’aquest extrem quedarà acreditat mitjançant la declaració responsable de l’Annex 1.

Per tant, l’ empresa pot optar per presentar la documentació del DEUC o per presentar la declaració responsable, no obstant l’anterior, si l’empresa resultés adjudicatària, s’hauria d’aportar la documentació que es concreta a la clàusula 19.

dubte 8

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 7

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

“Solicitamos nos aclaren lo siguiente:

  En el punto 10  de la Cláusula 16.3.1 Contenido del sobre A, del Pliego de Cláusulas Administrativas, dice lo siguiente: 

10.Compromís de subscriure, previament a la signatura del contracte, la Polissa de Responsabilitat Civil indicada al quadre de característiques tecniques i a  la clausula setzena.

  ¿A qué  “clausula setzena “ se refiere? “

 RESPOSTA

En relació al dubte plantejat, en la clàusula 16.3.1 hi ha un error de transcripció que no afecta al contingut de la clàusula, quin s’ha procedit a esmenar.

La Pòlissa de Responsabilitat Civil no es regula a la clàusula 16 sinó a la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques.

 

dubte 7

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: RECTIFICACIÓ I ESMENES 2

 Havent detectat una errada numèrica de transcripció continguda a la Clàusula 16.3.1 es procedeix a continuació, a la seva esmena i rectificació.

Aquesta errada consisteix en que la indicació establerta en la clàusula 16.3.1. de que la Pòlissa de Responsabilitat Civil es regula al quadre de característiques i a la clàusula setzena, no es correcta, atès que, la mencionada pòlissa es regula únicament a la clàusula novena del Plec de Prescripcions Tècniques.

Tal i com es desprèn, aquesta esmena no afecta al contingut de la clàusula, sinó que l’errada ha consistit en una remissió errònia a una clàusula diferent.

En conclusió, i en base a l’anterior, es procedeix a realitzar la següent esmena:

Es rectifica el punt 16.3.1 apartat 10, que queda redactat de la següent manera:

On hi diu:

“ 10. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada al quadre de característiques tècniques i a la clàusula setzena “

S’esmena l’errada, que queda redactada de la següent maner:

“ 10. Compromís de subscriure, prèviament a la signatura del contracte la Pòlissa de Responsabilitat Civil indicada a la clàusula 9 del Plec de Prescripcions Tècniques“

 Reus, 4 de maig de 2017

Esmena 2 HCA_FUSSMONT 73_2016

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 6

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

Solicitamos una aclaración más, en lo que respecta al cumplimento del ANNEX MODEL C del Pliego de Cláusulas Administrativas, ¿Es necesario estar acreditado respecto al Sistema de Gestión mediambiental en las normes, la ISO 14001 y EMAS?  O por el contrario se puede acreditar la Certificacion de una de las dos normes?

 RESPOSTA

 En relació al dubte plantejat caldrà acreditar davant de l’òrgan de contractació el compliment amb la normativa que s’especifica tant en els Plecs com en l’Annex C. En cas que no s’aportin les certificacions que s’especifiquen en el mencionat Annex C, caldrà aportar una declaració degudament signada, així com, la documentació sigui necessària per acreditar el compliment a la legislació i a la normativa vigent en matèria de gestió ambiental.

dubte 6

CONTRACTACIÓ 73/2016: MANTENIMENT APARELLS MÈDICS DE L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA S.A. I FUNDACIÓ DE SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ

ASSUMPTE: DUBTE 5

Se’ns planteja la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

 “ Les envío este email para hacerles la siguiente consulta.

 En el PLEC PRESCRIPCIONS TECNIQUES (PPT.2)

Ref: HCA-FUSSMONT 73/2016

Punto 3.9  Residus i reciclatges

 En este punto 3.9, Si una empresa no estuviese dada de alta para la recogida y gestión de los residuos de las piezas substituidas, ¿Podría en caso de que fuera adjudicataria, subcontratar a otra empresa que si lo estuviera para realizar dichos trabajos, ó quedaría excluida.”

 RESPOSTA

 En relació a la qüestió plantejada, d’acord amb la clàusula 33 del PCA es permet la subcontractació, sempre i quan, es compleixin els requisits i les obligacions de la mateixa clàusula, així com, de la resta de normativa aplicable.

No obstant això, recordem què d’acord amb la clàusula 18.3 del PCA relativa a incompliments que impliquen l’exclusió de les ofertes i la clàusula 14.2 del PCA relativa a la solvència tècnica, serà causa d’exclusió no acreditar la solvència tècnica i professional, és a dir, caldrà acreditar, entre d’altres, que es disposa dels mitjans personals i materials per dur a terme la gestió del servei.

dubte 5