CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Dies de visita previstos per a les empreses licitadores

S’han previst tres dies alternatius de visites a les instal·lacions del centre:

Dimecres 3 de maig a les 15:00

Dijous 4 de maig a les 11:00

Divendres 5 maig a les 9:00

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça, tomas.gibert@grupsagessa.com

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

ASSUMPTE: VISITES

Se’ns planteja la següent qüestió la qual passem a transcriure de forma literal:

Ens posem en contacte amb vostè per tal de mostrar el nostre interès en poder fer-li una visita en relació al concurs de l’expedient 44/2016 de manteniment d’electromedicina dels equips mèdics del seu hospital.

RESPOSTA:

Tal com estableix  la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, es preveu la possibilitat de visitar les instal·lacions del centre a les empreses licitadores interessades per tal de tenir una visió d’àmbit i abast del que disposa tant l’equipament com de les instal·lacions que s’indiquen en el plec tècnic, i puguin presentar la seva proposta econòmica per tal de garantir el nivell òptim de les prestacions, la continuïtat del funcionament dels equips, instal·lacions i durabilitat.

D’acord amb l’exposat, s’han previst tres dies alternatius de visites:

Dimecres 3 de maig a les 15:00

Dijous 4 de maig a les 11:00

Divendres 5 maig a les 9:00

Recordem, que tal com s’exposa a la clàusula 14.1.2. del plec de clàusules administratives, els interessats hauran de confirmar la seva assistència, així com el dia de visita a la següent adreça;

tomas.gibert@grupsagessa.com.

Reus, 27 d’abril de 2017

VISITES

HJSR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 27/04/2017_2)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170427_2

HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 27/04/2017)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170427

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE CUSTOM PACKS DE CATARACTES I PACKS DE VITRECTOMIA

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament de Custom Packs de Cataractes i Packs de Vitrectomia

ENTITATS: HSJR, CMQ, GECOHSA, HCA i T. SALUT.

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 05.06.2017

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de Prescripcions Tècniques

Quadre de Característiques: Quadre de Característiques

Annexes: Annex 0 Annex 1 Annex 2 Annex 3

Models: 12. MODEL 1 (Sobre A) 13. MODEL 2 (Sobre B) 14. MODEL 3 (Sobre C)

Acord Marc per al subministrament dels equips per al material fungible de l’Hospital de dia d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament dels equips per al material fungible de l’Hospital de dia d’Oncologia de l’Hospital Sant Joan de Reus

ENTITATS: Hospital Sant Joan de Reus

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 05.06.2017

Anunci publicació DOUE: Anunci publicació DOUE

Plec de Clàusules Administratives: Plec de Clàusules Administratives

Plec de Prescripcions Tècniques: Plec de prescripcions tècniques

Quadre de Característiques: Quadre de característiques

Annexes: Annex 0 aNNEX 1 ANNEX 2 ANNEX 3

Models: SOBRES

 

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASUNTO: DUDA 9

Se plantea la siguiente solicitud que pasamos a transcribir:

 “1.- En caso de presentarse a más de un lote, ¿hay que hacer la oferta administrativa por cada lote o se puede hacer una conjunta?

 2.- En la página 23 del PPT, aparece que se consiguen 2 puntos por préstamos de equipos y 2 puntos por sustitución de sondas. Si nos presentamos a lotes en los que, por volumen y complejidad de los sistemas, es imposible prestar un equipo y no nos presentamos a los ecógrafos, ¿Cómo evalúan estos 4 puntos?, ¿Se pueden recuperar?”.

RESPUESTA:

1.- Si se presentan en más de un lote la proposición la pueden hacer conjunta, aportando la documentación común una sola vez y unitariamente para cada lote la documentación específica de estos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del PCA.

2.- Respecto a la consulta efectuada, ésta fue motivo de respuesta en la duda 8. .

En relación a la puntuación por préstamos de equipos será puntuable en el supuesto que sea legalmente posible, sino no será puntuable para ninguno de los licitadores, no siendo recuperables dichos puntos.

Respecto a la sustitución de sondas, será puntuable si es posible dicha substitución, en el supuesto que no existiera esta posibilidad no será puntuable para ninguno de los licitadores ni recuperables dichos puntos.

Dubte 9

CONTRACTACIÓ 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.

ASSUMPTE:  Annex PPT i Annex Oferta Econòmica actualitzat

Atenent que es va produir una esmena en la licitació de la Contractació 44/2016: Serveis de manteniment que requereixen els equips d’electromedicina i els equips de diagnòstic de la imatge i medicina nuclear de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i va tenir incidència sobre el preu total del LOT 6, es procedeix a adjuntar de nou l’annex del PPT amb el preu actualitzat i l’annex de l’oferta econòmica amb l’esmena oportuna.

annex oferta econòmica

annex ppt

 

HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 21/04/2017_2)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170421_2

 

HSJR 2/2016

TÍTOL: ACORD MARC PER A LA COMPRA DE MEDICAMENTS RESPECTE DELS QUALS HI HA UNA ÚNICA EMPRESA AUTORITZADA ACTUALMENT A ESPANYA PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ I/O DISTRIBUCIÓ (ÚNIC PROVEÏDOR), I QUE FA EL SERVEI DE FARMÀCIA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, A CÀRREC D’HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM I A CÀRREC DELS DIPÒSITS DE MEDICAMENTS QUE TÉADSCRITS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT ORDINARI. SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU

ENTITAT: HOSPITAL DE SANT JOAN DE REUS, SAM

ASSUMPTE: Dates de formalització de contracte (anunci de 21/04/2017)

19_ANUNCI_ADJUDICACIO_COMPLEMENTARI_20170421