EXPEDIENT FAE 79/2016- CÀTERING ESCOLES BRESSOL-OBERTURA SOBRE C

EXPEDIENT: FAE 79/2016- SERVEI DE CÀTERING DE LES ESCOLES BRESSOL/LLARS D’INFANTS GESTIONADES PER LA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, PELS CURSOS 2017-2018 I 2018-2019

ENTITAT: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA.

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc:

Dia Dijous, 28 de setembre de 2017
Lloc Sala 2. Oficines GINSA, S.A. (Av. Del Doctor Josep Laporte, 2 43204-Reus
Hora 14:00 hores.

 Reus, 26 de setembre de 2017

LICITACIÓ CONJUNTA 32/2017

NÚMERO EXPEDIENT: LICITACIÓ CONJUNTA 32/2017

TÍTOL: Contractació conjunta del servei de bugaderia amb lloguer de roba per als centres sanitaris (i) Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, i (ii) Clínica Terres de l’Ebre. Contractes reservats a centres especial d’ocupació per al foment de l’ocupació i recolzament dels processos d’inserció sociolaboral o d’exclusió social.

ENTITATS: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SAM i TORTOSA SALUT, SL

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre C

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les puntuacions obtingudes en el sobre B de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre C tindrà lloc el dia 02.10.2017 a les 9:20h a la Sala de Juntes (edifici de dirección) de l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa, ubicat al Passeig Mossèn Valls, nº1, C.P. 43.590, Jesús-Tortosa.

 

Acord Marc per al subministrament sanitari de nutrició parenteral

Acord Marc per al subministrament sanitari de la nutrició parenteral – CSC 3/16 –

Convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 21-09-2017 s’informa que la convocatòria d’obertura dels sobres únics0 (declaració de voluntat de voler participar o no) + A (informació tècnica)  + B (informació econòmica) de la millora relativa als aspectes tècnics i econòmics per tal d’adjudicar els contractes derivats que es celebrarà el proper dia 27 de setembre del 2017 a les 12:00hConvocatòria obertura sobre únic

FAS 77/2016: Contractació del servei de cuina i menjador de la residencia d’avis ” Casa del Poble” del Perelló

TÍTOL: Contractació del servei de cuina i menjador de la residencia d’avis ” Casa del Poble” del Perelló

ENTITAT: Fundació per l’Atenció Social

ASSUMPTE: Anunci de licitació

Data de publicació: 20 de setembre del 2017

Data de finalització per a la presentació d’ofertes: 30 d’octubre del 2017

Anunci: ANUNCI 

Plec de Prescripcions Tècniques: PPT

Annex 3 esmenat del Plec de Prescripcions tècniques: ANNEX 3 PPT

Plec de Clàusules Administratives:  PCA

Annexos PCA: Annexos PCA DEUC   ANNEX 5

 

LICITACIÓ CONJUNTA 3/2017

TÍTOL: CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MEDIACIÓ I D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL EN ELS CONTRACTES D’ASSEGURANCES QUE CONCERTIN LES ENTITATS HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ.

ENTITATS: HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA (NIF A-43.282.334); FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ (NIF A 43.908.599).

ASSUMPTE:

Publicació de l’anunci d’adjudicació

15. Anunci adjudicació

Acord Marc per al Subministrament de Xeringues d’Heparina

TÍTOL: Acord Marc per al subministrament de xeringues d’heparina, tramitat pel Consorci de Salut i d’atenció social de Catalunya, per procediment obert i tràmit ordinari.

ENTITATS:

  • Hospital Sant Joan de Reus
  • Centre MQ de Reus
  • Fundació SAGESSA – Salut
  • Tortosa Salut
  • Hospital Comarcal d’Amposta
  • Gestió Comarcal Hospitalària
  • Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa.

El dia 18.05.2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria a l’acte públic d’obertura dels sobres 0 +A, que tindrà lloc el proper 23 de maig del 2017 a les 12:00 hores.

Convocatòria sobre 0 +A

El dia 14.06.2017 es publica al perfil del contractant l’Acta d’obertura dels sobres 0 + A que es va celebrar el passat dia 23 de maig del 2017.

Acta obertura sobre 0 + A

Publicació valoracions i puntuacions de l’informe tècnic: A data 07-09-2017 es fa públic la valoració i la puntuació de l’informe tècnic: Informe tècnic -XERINGUES HEPARINA i LLISTAT D’ADJUDICACIÓ DEFINITIU + PUNTUACIONS

El dia 18.09.2017 es publica al perfil del contractant informació de la celebració de l’acte d’obertura dels sobres C, que tindrà lloc el proper 19 de setembre del 2017 a les 13:00 hores.

Convocatòria sobre C

 

ACTE PÚBLIC D’OBERTURA DEL SOBRE B- FAE 79/2016

TÍTOL: EXPEDIENT 79/2016- SERVEI DE CÀTERING DE LES ESCOLES BRESSOL/LLARS D’INFANTS GESTIONADES PER LA FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA, PELS CURSOS 2017-2018 I 2018-2019

ENTITATS: FUNDACIÓ PER A L’ACCIÓ EDUCATIVA.

ASSUMPTE: Acte públic d’obertura del sobre B

Es comunica a les empreses que han presentat proposicions en aquest expedient que l’acte de comunicació de les empreses admeses i l’acte d’obertura del sobre B tindrà lloc:

Dia Divendres, 8 de setembre de 2017
Lloc Sala 2. Oficines GINSA, S.A. (Av. Del Doctor Josep Laporte, 2 43204-Reus
Hora 13:00 hores.

 Reus, 6 de setembre de 2017

 

EPEL 9/2017 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE LA SANTA CREU

Titol: EPEL 9/2017 CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIÓ DEL EQUIPAMENT DE MOBILIARI GENERAL PER A LA ADEQUACIÓ DE LA RESIDÈNCIA DE LA SANTA CREU.

Entitat: EPEL HOSPITAL LLARS DE LA SANTA CREU DE JESÚS-TORTOSA

Assumpte: Anunci de Licitació

El  19 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant l’anunci de licitació.

El 22 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució dels dubtes: 1 i 2.

El 26 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 3.

El 29 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 4.

El 30 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant els annexos del 1 al 5 en format word.

El 31 de maig del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 5.

El 2 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant la resolució del dubte 6.

El 15 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria de l’acte d’obertura del sobre B

El 20 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant l’acta d’obertura del sobre A.

El 23 de juny del 2017 es publica al perfil del contractant la convocatòria de l’acte d’obertura del sobre C.

L’11 de juliol del 2017 es publica al perfil del contractant l’acta d’obertura del sobre B.

El 12 de juliol del 2017 es publica al perfil del contractant l’acta d’obertura del sobre C.

ANUNCI LICITACIÓ

PCA

PPT

ANNEX 1 – MATERIAL LOT 1 – 2 

ANNEX 0 ANNEX 0

ANNEX 1 ANNEX 1

ANNEX 2 ANNEX 2

ANNEX 3 ANNEX 3

ANNEX 4 ANNEX 4

ANNEX 5 ANNEX 5

Resolució de dubtes:

DUBTE 1  DUBTE 2  DUBTE 3 DUBTE 4 DUBTE 5 DUBTE 6

Actuacions Mesa

Convocatòria sobre B

Acta d’obertura del sobre A

Convocatòria Sobre C

Acta d’obertura del sobre B

Acta d’obertura del sobre C

 El 6 de setembre es publica la resolució de l’adjudicació del LOT 2 Resolució adjudicació Contracte KAUSA