44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 4

Se’ns plantegen la següent sol·licitud que passem a transcriure:

1) “Podrían mandarnos los pliegos en Castellano, gracias de antemano, y para la visita que días tenéis previsto”.

2) “Para la visita que días tenéis previsto que se realicen”

1.- Es procedeix a penjar en el perfil del contractant els plecs en castellà (PCA i PPT).

2.- Respecte els dies per realitzar la visita, tal com estableix la clàusula 14.1.2 del plec de clàusules administratives (PCA) cal que es posin en contacte amb el Sr. Tomàs Gibert, tomas.gibert@grupsagessa per tal de gestionar la data de la visita.

castellà_PCA HSJR

CASTELLÀ_PPT HSJR

DUBTE 4 castellà

DUBTE 4 català

 

44/2016 MANTENIMENT APARELLS MÈDICS HUSJR

ASSUMPTE: DUBTES 5

Se’ns plantegen les següents qüestions quines passem a transcriure de forma literal:

 “En el Lote 4 referencia OFTALMOLOGIA aparece el equipo Millenium que se encuentra discontinuado y, por tanto, no se puede ofertar el mantenimiento preventivo ni correctivo del mismo, pues no hay disponibilidad de piezas de repuesto ni de consumibles”.

 RESPOSTA:

 Somos conscientes que el equipo se encuentra en discontinuidad y podría ser baja en los próximos años, es por eso que solo se exigirá al adjudicatario una revisión eléctrica y funcional anual tal y como figura en la tabla del Anexo PPT cuyo importe será mínimo con respecto al otro equipo que si se le exige preventivo y correctivo. El equipo Millenium a parte no será necesaria la revisión eléctrica hasta el segundo año de contrato ya que está afectado por un contrato actual tal y como de indica en el PCA.

Resposta DUBTE 5 lot 4 oftalmo 5

CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE:  DUBTE 3

CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Se’ns planteja la següent proposició:

Si pudieran enviarnos en version Excel el anexo de la oferta económica.

 Resposta:

Vista la proposició, és publica l’oferta econòmica en Excel per tal de que totes les empreses puguin tindre-la a la seva disposició en format Excel.

ANNEX OFERTA ECONÒMICA

HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS EQUIPS DE ELECTROMEDICINA I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

ASSUMPTE: DUBTE 2

CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

Se’ns plantegen la següent qüestió que passem a transcriure de forma literal:

Podría indicarnos la fecha límite y hora de presentación de la oferta para la licitación HUSJR 44/2016? Aparecen en los pliegos dos fechas: 28/04/2017 y 02/05/20107”

RESPOSTA:

Tal com estableix la clàusula 14 del plec de clàusules administratives el termini de presentació de proposicions és de 40 dies naturals a comptar des de la publicació en el DOUE de l’anunci de licitació; el referit anunci es va publicar el dia 20 de març de 2017 al DOUE , essent doncs la data límit de presentació d’ofertes el dia 28 d’abril de 2017, tal com consta en el perfil de contractant dins l’horari establert en la clàusula 16.2 de plec de clàusules administratives.

DUBTE 2

 

Acord Marc per al subministrament sanitari dels equips d’infusió – CSC E 7/15 –

Acord Marc per al subministrament sanitari dels equips d’infusió – CSC F 7/15 –

Convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 22-03-2017 es fa públic la convocatòria d’obertura dels Sobres 0 (declaració de voluntat de voler participar o no) + A (informació tècnica) de la millora relativa als aspectes tècnics i econòmics per tal d’adjudicar els contractes derivats que es celebrarà el proper dimarts dia 28 de març del 2017 a les 12:00h: Convocatòria pública Sobres 0 + A

 

Anul·lació convocatòria celebració Mesa de Contractació: A data 24-03-2017 es fa públic l’anul·lació de la convocatòria d’obertura dels Sobres 0 + A del proper dimarts dia 28 de març del 2017: Anulada la Convocatòria sobre 0 +A

HCA 0084/32 – Contractació per a l’adquisició de dos ecògrafs i contractació del seu manteniment per a l’Hospital Comarcal d’Amposta

HCA 0084/32 – Contractació per a l’adquisició de dos ecògrafs i contractació del seu manteniment per a l’Hospital Comarcal d’Amposta. 

En data 09-03-2017 es fa públic la Resolució d’adjudicació: RESOLUCIO D’ADJUDICACIO

HUSJR 44/2016 MANTENIMENT D’APARELLS MÈDICS

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACIÓ
CONTRACTE: HUSJR 44/2016: SERVEIS DE MANTENIMENT QUE REQUEREIXEN ELS  EQUIPS DE ELECTROMEDICINA  I ELS EQUIPS DE DIAGNÒSTIC DE L’IMATGE I MEDICINA NUCLEAR  DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS.


  1. Entitat adjudicadora

  • Organisme: HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM

  • Dependència que tramita l’expedient: Direcció de Serveis i Recursos de l’HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, SAM. Unitat de Contractació.

  • Número d’expedient: HUSJR 44/2016

  • Obtenció de documentació i informació:

  • Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte , 2, 43204 Reus

Data límit de presentació: 28 d’abril de 2017-(quaranta (40) dies naturals, comptats des de la data de la publicació en el DOUE).

08_ANUNCI LICITACIO

ANUNCI DOUE

FORMULARI DEUC

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

ANNEX 1 PPT

ANNEX OFERTA ECONOMICA

RESPOSTES DUBTES 1

RESPOSTA DUBTE 2

RESPOSTA DUBTE 3: EXCELANNEX OFERTA ECONÒMICA

DUBTE 4 català

DUBTE 4 castellà

castellà_PCA HSJR

CASTELLÀ_PPT HSJR

Resposta DUBTE 5 lot 4 oftalmo

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BISTURIS (MANUALS I ELECTRICS)

CSC E 4/15 ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BISTURIS (MANUALS I ELÈCTRICS)

Assumpte: Resolució d’adjudicació de l’Acord Marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Tortosa Salut.

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Tortosa Salut.

RESOLUCIO ADJUDICACIO

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BISTURIS (MANUALS I ELECTRICS)

CSC E 4/15 ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BISTURIS (MANUALS I ELÈCTRICS)

Assumpte: Resolució d’adjudicació de l’Acord Marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Hospital Sant Joan de Reus.

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Hospital Sant Joan de Reus.

RESOLUCIO ADJUDICACIO

ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BISTURIS (MANUALS I ELECTRICS)

CSC E 4/15 ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT DE BISTURIS (MANUALS I ELÈCTRICS)

Assumpte: Resolució d’adjudicació de l’Acord Marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Gestió Sanitària i Assistencial Tortosa SAM.

En data 17 de març de 2017 es procedeix a publicar al perfil del contractant la resolució d’adjudicació de l’Acord marc per al subministrament de bisturis manuals i elèctrics, CSC E 4/15, Gestió Sanitària i Assistencial Tortosa SAM.

RESOLUCIO ADJUDICACIO